Zarządzenia Starosty od 21 do 40

28.03.2018

21. ZARZĄDZENIE NR 21/2018 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy: „ds. sprawowania nadzoru nad stowarzyszeniami i Uczniowskimi Klubami Sportowymi oraz ds. zabytków” w Starostwie Powiatowym w Mielcu

22. ZARZĄDZENIE NR 22/2018 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania oraz sposobu działania Komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego do dalszego użytkowania w działalności Starostwa Powiatowego w Mielcu

23. ZARZĄDZENIE NR 23/2018 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie zamiany zarządzenia nr 57/2015 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Mielcu

ZARZĄDZENIE NR 24/2018
W sprawie wykonania zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych niestanowiących własności Skarbu Państwa

ZARZĄDZENIE NR 25/2018
W sprawie powołania pracownika Zamawiającego w skład Komisji Przetargowej na potrzeby postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zadanie I: Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia nr 4 w Mielcu przy ul. Żeromskiego; Zadanie II: Przebudowa budynku Przychodni nr 4 w Mielcu przy ul. Żeromskiego”

ZARZĄDZENIE NR 26/2018
W sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników Starostwa Powiatowego w Mielcu

ZARZĄDZENIE NR 27/2018
W sprawie zmiany Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Mielcu

ZARZĄDZENIE NR 28/2018
W sprawie ogłoszenia konkursu BELFER THE BEST’IA 2018

ZARZĄDZENIE NR 29/2018
W sprawie ogłoszenia XVIII edycji konkursu „Komputer dla Najlepszego”

ZARZĄDZENIE NR 30/2018
W sprawie: powołania Zespołu Projektowego w celu przygotowania. Realizacji, i zarządzania projektem „Poprawa jakości środowiska w Mielcu poprzez rozwój terenów zieleni wokół Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego typ 2 Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych.

ZARZĄDZENIE NR 31/2018
W sprawie powołania pracownika Zamawiającego w skład Komisji Przetargowej na potrzeby postępowania prowadzonego w rybie przetargu nieograniczonego pn. „Założenie powiatowej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla powiatu mieleckiego”

ZARZĄDZENIE NR 32/2018
W sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Mielcu

ZARZĄDZENIE NR 33/2018
W sprawie zmiany Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Mielcu

ZARZĄDZENIE NR 34/2018
W sprawie zmiany Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Mielcu

ZARZĄDZENIE NR 35/2018
W sprawie powołania Komisji ds. oceny wniosku o przyznanie dotacji na ochronę zabytku

ZARZĄDZENIE NR 36/2018
W sprawie ustalenia zasad ewidencjonowania i wyceny nieruchomości na potrzeby ewidencji księgowej, wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste

ZARZĄDZENIE NR 37/2018
W sprawie powołania pracownika Zamawiającego w skład Komisji Przetargowej na potrzeby postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zaprojektowanie i wykonanie nowoczesnego Systemu Alarmowania i Ostrzegania Ludności na terenie Powiatu mieleckiego”

ZARZĄDZENIE NR 38/2018
W sprawie: jednolitych zasad prowadzenia scentralizowanych rozliczeń podatku od towarów i usług przez Powiat Mielecki

ZARZĄDZENIE NR 39/2018
W sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości rolnej stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 836 poł. Dąbrówka Wisłocka, gm. Radomyśl Wielki

ZARZĄDZENIE NR 40/2018
W sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu najmu budynku mieszkalnego o powierzchni użytkowej 69,79m2, stanowiącego własność Skarbu Państwa, usytuowanego na działce położonej w miejscowości Kiełków gm. Przecław, oznaczonej jako działka nr 140/1 o powierzchni 0,2912 ha, objęta Kw Nr TB1M/00007445/5

Pliki do pobrania

Ostatnia modyfikacja: 29-03-2019
Utworzone przez: ALAN ROSENBEIGER
Opublikowane przez: ALAN ROSENBEIGER

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano