Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro

Data Opis Termin składania ofert:
17-10-2019 Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego
Numer zamówienia: WA.272.1.28.2019
25-10-2019 10:00:00 Więcej informacji
11-10-2019 Dostawa ultrasonografu wraz z wyposażeniem
Numer zamówienia: WA.272.1.27.2019
Więcej informacji
07-10-2019 Remont dróg powiatowych: Nr 1 160R relacji Załuże - Zabrnie - Wadowice - Piątkowiec w km 9+000 - 16+677 i Nr 1 164R relacji Wierzchowiny - Bór - Jamy w km 0+000 - 0+750
Numer zamówienia: PZD.261.52.2019
23-10-2019 09:00:00 Więcej informacji
07-10-2019 Remont drogi powiatowej Nr 1 143R relacji Gawłuszowice - Chrząstów - Mielec w km 14+254 - 15+304 w m. Mielec
Numer zamówienia: PZD.261.51.2019
23-10-2019 09:00:00 Więcej informacji
30-09-2019 „Zagospodarowanie poscaleniowe w zakresie rekultywacji gruntów – Etap I” w ramach projektu „Scalanie gruntów wsi Zachwiejów i Zarównie, gmina Padew Narodowa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, poddziałanie „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”
Numer zamówienia: WA.272.1.26.2019
Więcej informacji
11-09-2019 Remont dróg powiatowych Nr 1 175R relacji Tuszyma - Przecław - Radomyśl Wlk. w km 16+870 ÷ 17+016 oraz Nr 1 182R relacji Brzeźnica - Radomyśl Wlk., w km 16+690 ÷ 19+350 klasy "Z"- zbiorczej w m. Radomyśl Wlk. i Ruda w granicach istniejącego pasa drogowego - Etap II w km 16+870 ÷ 17+016 - dr. pow. Nr 1 175R oraz w km 18+540 - 19+350 - dr. pow. Nr 1 182R
Numer zamówienia: PZD.261.47.2019
Więcej informacji
11-09-2019 Remont dróg powiatowych Nr 1 139R relacji Grochowe I – Sarnów w km 0+000 - 5+822 i Nr 1 140R relacji Tuszów - Sarnów - Ostrowy Baranowskie w km 2+010 - 2+900 i w km 6+450 - 7+042 - Etap II w km 2+350 - 5+822 - dr. pow. Nr 1 139R oraz w km 2+010 - 2+900 i w km 6+450 - 7+042 - dr. pow. Nr 1 140R
Numer zamówienia: PZD.261.46.2019
Więcej informacji
10-09-2019 Remont drogi powiatowej Nr 1 180R relacji Dębica – Zdziarzec w km 14+480 ÷ 20+466, klasy "Z"- zbiorczej w m. Dąbie i Zdziarzec w granicach istniejącego pasa drogowego – Etap II w km 16+680 ÷ 20+466
Numer zamówienia: PZD.261.45.2019
Więcej informacji
Ostatnia modyfikacja: 08-08-2018
Utworzone przez: ALAN ROSENBEIGER
Opublikowane przez: ALAN ROSENBEIGER

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano