A A A

Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro

Data Opis Termin składania ofert:
23-11-2020 Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach oraz na ternach przyległych do budynków stanowiących własność Powiatu Mieleckiego
Numer zamówienia: WA.272.1.20.2020
01-12-2020 11:00:00 Więcej informacji
16-11-2020 Wykonanie projektu technicznego dla poprawy dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 1 185R relacji Złotniki – Chorzelów w km 0+000 – 2+319 m. Złotniki i Chorzelów
Numer zamówienia: PZD.261.61.2020
Więcej informacji
10-11-2020 Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: „Budowa nowego odcinka drogi powiatowej Nr 1 172R relacji Rzemień – Dobrynin, klasy L o dług. ok. 600 m wraz z budową nowego skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 985 w m. Rzemień” oraz złożenie wniosku i uzyskanie decyzji ZRiD
Numer zamówienia: PZD.261.60.2020
Więcej informacji
06-11-2020 Wykonanie projektu technicznego dla poprawy dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 1 152R relacji Borowa – Czermin – Wola Mielecka – Kiełków – Przecław w km 21+540 – 22+900 w m. Kiełków
Numer zamówienia: PZD.261.58.2020
Więcej informacji
02-11-2020 Budowa systemu monitoringu powodziowego dla Powiatu Mieleckiego
Numer zamówienia: WA.272.1.19.2020
Więcej informacji
21-10-2020 [POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE] Budowa systemu monitoringu powodziowego dla Powiatu Mieleckiego
Numer zamówienia: WA.272.1.18.2020
Więcej informacji
08-10-2020 Roboty budowlane związane ze zwiększeniem odporności ogniowej elementów budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Sękowskiego 2b
Numer zamówienia: WA.272.1.17.2020
Więcej informacji
08-10-2020 Część nr 1: Instalacja sygnalizacji pożaru SSP i dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO; Część nr 2: Dostosowanie części istniejącego budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Przebudowa zdegradowanych obiektów na terenie MOF Mielec w celu nadania im nowych funkcji społecznych”
Numer zamówienia: WA.272.1.16.2020
Więcej informacji
Ostatnia modyfikacja: 08-08-2018 10:24
Utworzone przez: ALAN ROSENBEIGER
Opublikowane przez: ALAN ROSENBEIGER

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano