A A A

Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro

Data Opis Termin składania ofert:
23-09-2020 Zintegrowany system telekomunikacyjny służący do realizacji zadań przez Powiat Mielecki oraz wybrane Jednostki Organizacyjne Powiatu polegające na realizacji usług telefonii stacjonarnej, dostawy Internetu, dzierżawy łącz światłowodowych, usług telewizji cyfrowej oraz usług wsparcia pracy zdalnej
Numer zamówienia: WA.272.1.15.2020
01-10-2020 11:00:00 Więcej informacji
11-09-2020 Remont drogi powiatowej Nr 1 175R relacji Przecław – Radomyśl Wielki w km 0+037 – 0+787 i w km 0+845 – 2+475 w m. Tuszyma i Przecław w granicach istniejącego pasa drogowego
Numer zamówienia: PZD.261.54.2020
28-09-2020 09:00:00 Więcej informacji
24-08-2020 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 181R klasy "L" - lokalnej Radomyśl Wielki - Dąbie - Przeryty Bór km 2+730,00 ÷ 3+300,00 w m. Dąbie
Numer zamówienia: PZD.261.50.2020
Więcej informacji
20-08-2020 Remont drogi powiatowej Nr 1 153R relacji Czermin – Ziempniów – Słupiec w km 4+460 ÷ 7+745 w m. Ziempniów w granicach istniejącego pasa drogowego
Numer zamówienia: PZD.261.49.2020
Więcej informacji
13-08-2020 Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz Internetu mobilnego dla Starostwa Powiatowego w Mielcu
Numer zamówienia: WA.272.1.14.2020
Więcej informacji
05-08-2020 (UNIEWAŻNIONE) Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz Internetu mobilnego dla Starostwa Powiatowego w Mielcu
Numer zamówienia: WA.272.1.13.2020
Więcej informacji
31-07-2020 Budowa szybu windowego z pomieszczeniem wiatrołapu i wyposażeniem w dźwig osobowy przy istniejącym budynku administracyjno-biurowym w Mielcu przy ul. Sękowskiego 2b” w ramach projektu „Przebudowa zdegradowanych obiektów na terenie MOF Mielec w celu nadania im nowych funkcji społecznych
Numer zamówienia: WA.272.1.12.2020
Więcej informacji
09-07-2020 Remont drogi powiatowej Nr 1 172R relaccji Rzemień - Dobrynin w km 0+040-2+320 w m. Rzemień w granicach istniejącego pasa drogowego
Numer zamówienia: PZD.261.44.2020
Więcej informacji
Ostatnia modyfikacja: 08-08-2018 10:24
Utworzone przez: ALAN ROSENBEIGER
Opublikowane przez: ALAN ROSENBEIGER

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano