Uchwały Zarządu Powiatu Mieleckiego cz.3

18.04.2018

LP.

Numer Uchwały

Data podjęcia

Sprawa

1096.

149/1096/2018

27 lutego 2018 r.

w sprawie przystąpienia do realizacji programu celowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III”.

1097.

149/1097/2018

27 lutego 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do nabycia nieruchomości składającej się z działki nr 583/1 o  pow. 0,0067 ha oraz działki nr 585/1 o pow. 0,0036 ha położonej w miejscowości Dobrynin, gm. Przecław, zajętej pod chodnik w pasie drogi powiatowej o Nr 1 176 R relacji Tuszyma – Niwiska – Kolbuszowa.

1098.

149/1098/2018

27 lutego 2018 r.

zmieniającej Uchwałę Nr 27/193/2015 Zarządu Powiatu Mieleckiego w sprawie Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Mielcu.

1099.

149/1099/2018

27 lutego 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2018 rok.

1100.

149/1100/2018

27 lutego 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

LP.

Numer Uchwały

Data podjęcia

Sprawa

1101.

150/1101/2018

2 marca 2018 r.

w sprawie wszczęcia procedury naboru na stanowisko Dyrektora Centrum Obsługi Jednostek Powiatu Mieleckiego

1102.

151/1102/2018

6 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu „Akademia Kwalifikacji Zawodowych” – edycja II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX – Jakość edukacji kompetencji w regionie, Działanie 9.5 – Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych.

1103.

151/1103/2018

6 marca 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do nabycia działki nr 567/1 o pow. 0,0012 ha położonej w miejscowości Dobrynin, gm. Przecław, zajętej pod chodnik w pasie drogi powiatowej o Nr 1 176 R relacji Tuszyma – Niwiska – Kolbuszowa.

1104.

151/1104/2018

6 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/262/2017 Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz harmonogramu dyżurów całodobowych na terenie Powiatu Mieleckiego w 2018 roku.

1105.

151/1105/2018

6 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego  w sprawie zmiany Uchwały Nr V/37/2015 w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Rady Społecznej działającej przy Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu.

1106.

151/1106/2018

6 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Mieleckiego.

1107.

151/1107/2018

6 marca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w 2018 roku.

1108.

151/1108/2018

6 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Powiatu Mieleckiego projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiacie Mieleckim w 2018 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

1109.

151/1109/2018

6 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie uchwalenia 3-letniego powiatowego programu dotyczącego rozwoju pieczy zastępczej na lata 2018-2020.

1110.

151/1110/2018

6 marca 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2018 rok.

1111.

151/1111/2018

6 marca 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

1112.

151/1112/2018

6 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu mieleckiego na 2018 rok.

1113.

151/1113/2018

6 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.

1114.

151/1114/2018

6 marca 2018 r.

w sprawie w sprawie zaniechania kontynuacji inwestycji

1115

151/1115/2018

6 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zmiany Uchwały Nr V/39/2015 w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego

Rady Społecznej działającej przy Szpitalu Powiatowym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

1116

152/1116/2018

19 marca 2018 r.

w sprawie upoważnienia do dokonywania w imieniu Powiatu Mieleckiego czynności związanych z realizacją projektu konkursowego pn. „Nie przegap swojej szansy” nr konkursu RPPK.07.01.00-IP.01-18-017/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.1 – Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy-projekty konkursowe

1117

152/1117/2018

19 marca 2018 r.

w sprawie upoważnienia do dokonywania w imieniu Powiatu Mieleckiego czynności związanych z realizacją projektu konkursowego pn. „Nie przegap swojej szansy” nr konkursu RPPK.07.01.00-IP.01-18-017/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.1 – Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy-projekty konkursowe.

1118

152/1118/2018

19 marca 2018 r.

w sprawie upoważnienia do dokonywania w imieniu Powiatu Mieleckiego czynności związanych z realizacją projektu konkursowego pn. „Szansa na zatrudnienie” nr konkursu RPPK.07.01.00-IP.01-18-017/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.1 – Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy-projekty konkursowe.

1119

152/1119/2018

19 marca 2018 r

w sprawie upoważnienia do dokonywania w imieniu Powiatu Mieleckiego czynności związanych z realizacją projektu konkursowego pn. „Szansa na zatrudnienie” nr konkursu RPPK.07.01.00-IP.01-18-017/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.1 – Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy-projekty konkursowe.

1120

152/1120/2018

19 marca 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu.

1121 152/1121/2018 19 marca 2018 r w sprawie ustalenia na rok 2018 planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania na rok 2018 opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i  zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie w 2018 roku.
1122 152/1122/2018 19 marca 2018 r. w sprawie zgody na złożenie w ramach partnerstwa przez Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu wniosku na realizacje projektu p.n. „From Columbus to Atlantis” w ramach programu europejskiego Erasmus+, Sektor: Edukacja Szkolna, Akcja KA2. „Partnerstwa strategiczne – Współpraca Szkół” w latach 2018-2020.
1123 152/1123/2018 19 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu do podjęcia wszelkich czynności prawnych i  faktycznych w celu rozbudowy i przebudowy pomieszczeń szpitala.
1124 152/1124/2018 19 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2018 rok.
1125 152/1125/2018 19 marca 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

1126 152/1126/2018 19 marca 2018 r.

w sprawie ponownego wszczęcia procedury naboru na stanowisko Dyrektora Centrum Obsługi Jednostek Powiatu Mieleckiego

1127 153/1127/2018 21 marca 2018 r.

w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2018 rok

1128 154/1128/2018 27 marca 2018r

w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Mieleckiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdań i informacji dotyczących wykonania budżetu powiatu mieleckiego za 2017 rok

1129 154/1129/2018 27 marca 2018r w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych  w otwartym konkursie ofert
1130 154/1130/2018 27 marca 2018r w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie wyposażenia pomieszczeń  na rzecz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z siedzibą 39-300 Mielec, ul. Sękowskiego 2b
1131 154/1131/2018 27 marca 2018r w sprawie obniżenia w roku 2018 wysokości dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych
1132 155/1132/2018 30 marca 2018r w sprawie przyznania dotacji z budżetu Powiatu Mieleckiego w 2018 roku organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego
1133 155/1133/2018 30 marca 2018r w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Centrum Obsługi Jednostek Powiatu Mieleckiego
1134 156/1134/2018 9 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia pełniącej obowiązki Dyrektora Centrum Obsługi Jednostek Powiatu Mieleckiego pełnomocnictwa do składania  w imieniu Powiatu oświadczenia woli w sprawach majątkowych
1135 156/1135/2018 9 kwietnia 2018 r w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie wyposażenia pomieszczeń  na rzecz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z siedzibą 39-300 Mielec, ul. Sękowskiego 2b
1136 156/1136/2018 9 kwietnia 2018 r w sprawie nabycia na rzecz Powiatu Mieleckiego nieruchomości zajętej pod poszerzenie pasa drogi powiatowej nr 1 176R relacji Tuszyma - Niwiska – Kolbuszowa
1137 156/1137/2018 9 kwietnia 2018 r w sprawie nabycia na rzecz Powiatu Mieleckiego nieruchomości zajętej pod poszerzenie pasa drogi powiatowej nr 1 176R relacji Tuszyma - Niwiska – Kolbuszowa
1138 156/1138/2018 9 kwietnia 2018 r. w sprawie nabycia na rzecz Powiatu Mieleckiego nieruchomości zajętej pod poszerzenie pasa drogi powiatowej nr 1 176R relacji Tuszyma - Niwiska – Kolbuszowa
1139 156/1139/2018 9 kwietnia 2018 r. w sprawie nabycia na rzecz Powiatu Mieleckiego nieruchomości zajętej pod poszerzenie pasa drogi powiatowej nr 1 176R relacji Tuszyma - Niwiska – Kolbuszowa
1140 156/1140/2018 9 kwietnia 2018 r w sprawie nabycia na rzecz Powiatu Mieleckiego nieruchomości zajętej pod poszerzenie pasa drogi powiatowej nr 1 176R relacji Tuszyma - Niwiska – Kolbuszowa
1141 156/1141/2018 9 kwietnia 2018 r. w sprawie nabycia na rzecz Powiatu Mieleckiego nieruchomości zajętej pod poszerzenie pasa drogi powiatowej nr 1 176R relacji Tuszyma - Niwiska – Kolbuszowa
1142 156/1142/2018 9 kwietnia 2018 r. w sprawie rozpoczęcia procedury konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Mielecki
1143 156/1143/2018 9 kwietnia 2018 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2018 rok
1144 156/1144/2018 9 kwietnia 2018 r w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Pliki do pobrania

Ostatnia modyfikacja: 31-07-2018
Utworzone przez: ALAN ROSENBEIGER
Opublikowane przez: ALAN ROSENBEIGER

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano