Uchwały Zarządu Powiatu Mieleckiego cz.4

31.07.2018

1145. 157/1145/2018, 24 kwietnia 2018r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie w firmie wsparcia przez Powiat Mielecki w roku 2018 realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym

1146. 157/1146/2018, 24 kwietnia 2018r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania oferty złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na zlecenie w formie wsparcia przez Powiat Mielecki w roku 2017 zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji konkursowej

1147. 157/1147/2018, 24 kwietnia 2018r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 97/692/2017 Zarządu Powiatu Mieleckiego z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie wyboru oferty w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na zlecenie przez Powiat Mielecki w trybie powierzenia realizacji zadania z zakresu wsparcia zawodowego Uczestników Projektu  w ramach projektu pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Powiecie Mieleckim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w latach 2017-2018, zmienionej uchwałą Nr 118/882/2017 Zarządu Powiatu Mieleckiego z dnia 30 czerwca 2017 roku.

1148. 157/1148/2018, 24 kwietnia 2018r.

w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do nabycia działki nr 282/9 o pow. 0,0467 ha położonej w Radomyślu Wielkim, gm. Radomyśl Wielki w celu poszerzenia pasa drogi powiatowej Nr 1181R relacji Radomyśl Wielki – Przeryty Bór oraz działki nr 3286/11 o pow. 0,0342 ha położonej w Rudzie, gm. Radomyśl Wielki w celu poszerzenia pasa drogi powiatowej Nr 1 175R relacji Tuszyma – Przecław – Radomyśl Wielki

1149. 157/1149/2018, 24 kwietnia 2018r.

w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do nabycia części działek nr 189, 191, 219 i 221 położonych w miejscowości Sarnów, gm. Tuszów Narodowy w związku z realizowaną na ich terenie inwestycją pt. „Przebudowa mostu przez rzekę Babulówkę w m. Sarnów w ciągu drogi powiatowej nr 1140 R Tuszów Narodowy – Sarnów – Ostrowy Baranowskie, km 6+431”

1150. 157/1150/2018, 24 kwietnia 2018r.

w sprawie określenia sposobu postępowania z ofertami złożonymi w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym dokonania oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert oraz oceny celowości realizacji zadań publicznych

1151. 157/1151/2018, 24 kwietnia 2018r.

w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w uchwale Nr XL/282/2018 Rady powiatu Mieleckiego

1152. 157/1152/2018, 24 kwietnia 2018r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2018 rok

1153. 158/1153/2018, 27 kwietnia 2018r.

w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej na terenie Powiatu Mieleckiego za rok 2017 wraz z rekomendacjami

1154. 158/1154/2018, 27 kwietnia 2018r.

w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do nabycia działki nr 747/3 o pow. 0,0136 ha położonej w miejscowości Dobrynin, gm. Przecław, zajętej pod chodnik w pasie drogi powiatowej o Nr 1 176 R relacji Tuszyma – Niwiska - Kolbuszowa

1155. 158/1155/2018, 27 kwietnia 2018r.

w sprawie zgody na złożenie w ramach partnerstwa przez  Zespół Szkół Technicznych w Mielcu wniosku na  realizacje projektu p.n. „Podkarpacka Akademia Motoryzacji – Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe” w ramach Konkursu zamkniętego nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-022/18, Oś Priorytetowa IX Jakość Edukacji i Kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa Jakości Kształcenia Zawodowego.

1156. 159/1156/2018, 10 maja 2018r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2018 rok

1157. 159/1157/2018, 10 maja 2018r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Mieleckiego do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji, określonego w Studium Wykonalności, przedsięwzięcia pn. „Poprawa jakości środowiska w Mielcu poprzez rozwój terenów zieleni wokół Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Typ projektu 2.5.2 Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych

1158. 159/1158/2018, 10 maja 2018r.

w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Powiatu Mieleckiego projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu „Akademia Kwalifikacji Zawodowych – edycja II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 – Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych

1159. 159/1159/2018, 10 maja 2018r.

w sprawie wniosku o zwołanie sesji Rady Powiatu Mieleckiego w trybie art. 15 ust . 7 ustawy o samorządzie powiatowym

1160. 159/1160/2018, 10 maja 2018r.

w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisław Konarskiego w Mielcu

1161. 159/1161/2018, 10 maja 2018r.

w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora  II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Mielcu

1162. 159/1162/2018, 10 maja 2018r.

w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu

1163. 159/1163/2018, 10 maja 2018r.

w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu

1164. 159/1164/2018, 10 maja 2018r.

w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

1165. 159/1165/2018, 10 maja 2018r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu”.

1166. 159/1166/2018, 10 maja 2018r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu”

1167. 159/1167/2018, 10 maja 2018r.

w sprawie stwierdzenia składu Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na zlecanie w formie wsparcia przez Powiat Mielecki w roku 2018 zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym

1168. 159/1168/2018, 10 maja 2018r.

w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

1169. 159/1169/2018, 10 maja 2018r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Mieleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2017 rok w celu przedłożenia Radzie Powiatu Mieleckiego

1170. 159/1170/2018, 10 maja 2018r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu znajdującego się Przychodni Zdrowia w Przecławiu przy ul. Kilińskiego 29 na rzecz VITALIS OPTYK Witold Chrabąszcz

1171. 159/1171/2018, 10 maja 2018r.

w sprawie wyrażenia zgody na wejście w teren na nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Mieleckiego

1172. 159/1172/2018, 10 maja 2018r.

w sprawie wydania opinii o zaliczeniu istniejących dróg dojazdowych do kategorii dróg gminnych

1173. 159/1173/2018, 10 maja 2018r.

w sprawie wydania opinii o zaliczeniu istniejących dróg dojazdowych do kategorii dróg gminnych

1174. 159/1174/2018, 10 maja 2018r.

w sprawie wydania opinii o zaliczeniu istniejących dróg dojazdowych do kategorii dróg gminnych

1175. 159/1175/2018 10 maja 2018r.

w sprawie wydania opinii o zaliczeniu istniejących dróg dojazdowych do kategorii dróg gminnych

1176. 159/1176/2018, 10 maja 2018r.

w sprawie wydania opinii o zaliczeniu istniejących dróg dojazdowych do kategorii dróg gminnych

1177. 159/1177/2018, 10 maja 2018r.

w sprawie wydania opinii o zaliczeniu istniejących dróg dojazdowych do kategorii dróg gminnych

1178. 159/1178/2018, 10 maja 2018r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Mielecki

1179. 159/1179/2018, 10 maja 2018r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2018 rok.

1180. 159/1180/2018, 10 maja 2018r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

1181. 159/1181/2018, 10 maja 2018r.

w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Powiatu Mieleckiego projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych publicznych oraz niepublicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji

1182. 159/1182/2018, 10 maja 2018r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu mieleckiego na 2018 rok

1183. 159/1183/2018, 10 maja 2018r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/269/2017 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego

1184. 159/1184/2018, 10 maja 2018r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu i wybrania kandydata na stanowisko Dyrektora Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu

1185. 160/1185/2018, 15 maja 2018r.

w sprawie przekazania  Radzie Powiatu Mieleckiego sprawozdania finansowego Powiatu Mieleckiego za 2017 rok

1186. 161/1186/2018, 16 maja 2018r.

w sprawie ponownego wszczęcia procedury naboru na stanowisko Dyrektora Centrum Obsługi Jednostek Powiatu Mieleckiego

1187. 162/1187/2018, 22 maja 2018 r.

w sprawie wydania opinii o zaliczeniu istniejących dróg dojazdowych do kategorii dróg dojazdowych do kategorii dróg gminnych

1188. 162/1188/2018, 22 maja 2018 r.

w sprawie wydania opinii o zaliczeniu istniejących dróg dojazdowych do kategorii dróg dojazdowych do kategorii dróg gminnych

1189. 162/1189/2018, 22 maja 2018 r.

w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2018 rok

1190. 162/1190/2018, 22 maja 2018 r.

w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

1191. 162/1191/2018, 22 maja 2018 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej celem zaliczenia do kategorii drogi powiatowej.

1192. 162/1192/2018, 22 maja 2018r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2018 rok

Pliki do pobrania

Ostatnia modyfikacja: 31-07-2018
Utworzone przez: ALAN ROSENBEIGER
Opublikowane przez: ALAN ROSENBEIGER

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano