Uchwały Zarządu Powiatu Mieleckiego cz.5

31.07.2018

1193. 163/1193/2018, 7 czerwca 2018r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu za 2017 rok. Pobierz uchwałę

1194. 163/1194/2018, 7 czerwca 2018r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu. Pobierz uchwałę

1195. 163/1195/2018, 7 czerwca 2018r.

w sprawie przyznania nagrody Starosty Powiatu Mieleckiego

1196. 163/1196/2018, 7 czerwca 2018r.

w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty – Przewodniczącego Zarządu Powiatu Mieleckiego

1197. 163/1197/2018, 7 czerwca 2018r.

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu na mocy porozumienia stron

1198. 163/1198/2018, 7 czerwca 2018r.

w sprawie wydania opinii o zaliczenie istniejących dróg dojazdowych do kategorii dróg gminnych

1199. 163/1199/2018, 7 czerwca 2018r.

w sprawie wydania opinii o zaliczenie istniejących dróg dojazdowych do kategorii dróg gminnych

1200. 163/1200/2018, 7 czerwca 2018r.

w sprawie wydania opinii o zaliczenie istniejących dróg dojazdowych do kategorii dróg gminnych

1201. 163/1201/2018, 7 czerwca 2018r.

w sprawie wyrażenia opinii o nadanie nazwy dla istniejącego ronda u zbiegu ulic Padykuły i Jagiellończyka w Mielcu imieniem Romana Dmowskiego

1202. 163/1202/2018, 7 czerwca 2018r.

w sprawie wyrażenia opinii o nadanie nazwy dla istniejącego ronda w ciągu Al. Kwiatkowskiego i ul. Przemysłowej w Mielcu „Rondo Solidarności”

1203. 163/1203/2018, 7 czerwca 2018r.

w sprawie wyrażenia opinii o nadanie nazwy dla istniejącego ronda u zbiegu ulic Sienkiewicza, Traugutta i Padykuły w Mielcu imieniem, Ignacego Paderewskiego

1204. 163/1204/2018, 7 czerwca 2018r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej na terenie Gminy Tuszów Narodowy

1205. 163/1205/2018, 7 czerwca 2018r.

w sprawie wyboru ofert w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na zlecenie w formie wsparcia przez Powiat Mielecki w roku 2018 realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym

1206. 163/1206/2018, 7 czerwca 2018r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu „Kreatywni uczniowie w nowoczesnym liceum” ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w zakresie Osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 –Poprawa, jakości kształcenia ogólnego

1207. 163/1207/2018, 7 czerwca 2018r.

w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

1208. 163/1208/2018, 7 czerwca 2018r.

w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

1209. 163/1209/2018, 7 czerwca 2018r.

w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

1210. 163/1210/2018, 7 czerwca 2018r.

w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

1211. 163/1211/2018, 7 czerwca 2018r.

w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

1212. 163/1212/2018, 7 czerwca 2018r.

w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

1213. 163/1213/2018, 7 czerwca 2018r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/262/2017 Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz haromonogramu dyżurów całodobowych na terenie Powiatu Mieleckiego w 2018 roku

1214. 163/1214/2018, 7 czerwca 2018r.

Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć

1215. 163/1215/2018, 7 czerwca 2018r.

w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć

1216. 163/1216/2018, 7 czerwca 2018r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2018 rok

1217. 163/1217/2018, 7 czerwca 2018r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

1218. 163/1218/2018, 7 czerwca 2018r.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu mieleckiego na 2018 rok

1219. 163/1219/2018, 7 czerwca 2018r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/269/2017 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego

1220. 163/1220/2018, 7 czerwca 2018r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych za sporządzenie odbitek kserograficznych dokumentów wykonanych na żądanie Wnioskodawcy w ramach obowiązujących przepisów

1221. 163/1221/2018, 7 czerwca 2018r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Mielcu

1222. 163/1222/2018, 7 czerwca 2018r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Mielcu

1223. 163/1223/2018, 7 czerwca 2018r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu

1224. 163/1224/2018, 7 czerwca 2018r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

1225. 164/1225/2018, 14 czerwca 2018r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowej Stacji  Pogotowia Ratunkowego w Mielcu

1226. 164/1226/2018, 14 czerwca 2018r.

w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

1227. 164/1227/2018, 14 czerwca 2018r.

w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

1228. 164/1228/2018, 14 czerwca 2018r.

w sprawie wyrażenia zgody na wejście w teren na nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Mieleckiego

1229. 164/1229/2018, 14 czerwca 2018r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji inwestycji drogowej pn. „Budowa droga gminnej w kierunku strefy przemysłowej w km 0+000 do km 0+914 w miejscowości Podborze wraz z budową skrzyżowania z drogą wojewódzką oraz niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzaniami budowalnymi”

1230. 164/1230/2018, 14 czerwca 2018r.

w sprawie unieważnienie konkursu dotyczącego wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespół Szkół im. Prof. J. Groszkowskiego w Mielcu

1231. 165/1231/2018, 21 czerwca 2018r.

w sprawie zatrudnienia dyrektora Centrum Obsługi Jednostek Powiatu Mieleckiego

1232. 165/1232/2018, 21 czerwca 2018r.

w sprawie udzielenia Dyrektorowi Centrum Obsługi Jednostek Powiatu Mieleckiego pełnomocnictwa do składania  w imieniu Powiatu oświadczenia woli w sprawach majątkowych

1233. 165/1233/2018, 21 czerwca 2018r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu

1234. 165/1234/2018, 21 czerwca 2018r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu

1235. 165/1235/2018, 21 czerwca 2018r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych w Mielcu

1236. 165/1236/2018, 21 czerwca 2018r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

1237. 165/1237/2018, 21 czerwca 2018r.

w sprawie przyznania okresowych stypendiów sportowych Powiatu Mieleckiego dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym

1238. 165/1238/2018, 21 czerwca 2018r.

w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

1239. 165/1239/2018, 21 czerwca 2018r.

w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

1240. 165/1240/2018, 21 czerwca 2018r.

w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

1241. 165/1241/2018, 21 czerwca 2018r.

w sprawie wyrażenia zgody na wejście w teren na nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Mieleckiego

1242. 165/1242/2018, 21 czerwca 2018r.

w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do wypłaty odszkodowania za przejęte przez Powiat Mielecki działki zajęte pod drogę powiatową

1243. 165/1243/2018, 21 czerwca 2018r.

w sprawie nabycia na rzecz Powiatu Mieleckiego nieruchomości zajętej pod poszerzenie pasa drogi powiatowej nr 1 176R relacji Tuszyma - Niwiska – Kolbuszowa

1244. 165/1244/2018, 21 czerwca 2018r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2018 rok

1245. 165/1245/2018, 21 czerwca 2018r.

w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Mieleckiego

1246. 165/1246/2018, 21 czerwca 2018r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Mielec

1247. 165/1247/2018, 21 czerwca 2018r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Mielec

1248. 165/1248/2018, 21 czerwca 2018r.

w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie  zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2018 rok

1249. 165/1249/2018, 21 czerwca 2018r.

W sprawie zmiany uchwały w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Mieleckiego projektu uchwały  zmieniającej uchwałę Nr XXVIII/183/2017 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 30 marca 2017r. w sprawie zatwierdzenia i  przyjęcia do realizacji projektu pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie mieleckim (III) Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ,  Działanie 1.1 - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.2 – Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

1250. 165/1250/2018, 21 czerwca 2018r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie przyjęcia Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2018 -2022.

1251. 165/1251/2018, 21 czerwca 2018r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie przyjęcia Programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie pn. „Dom bez przemocy” na lata 2018-2022.

Pliki do pobrania

Ostatnia modyfikacja: 31-07-2018
Utworzone przez: ALAN ROSENBEIGER
Opublikowane przez: ALAN ROSENBEIGER

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano