Uchwały Zarządu Powiatu Mieleckiego cz.6

31.07.2018

166/1252/2018, 28 czerwca 2018r.
w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

166/1253/2018, 28 czerwca 2018r.
w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

166/1254/2018, 28 czerwca 2018r.
w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

166/1255/2018, 28 czerwca 2018r.
w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

166/1256/2018, 28 czerwca 2018r.
w sprawie zgody na realizację przez Powiatowy Zespół Placówek Szkolno – wychowawczych w Mielcu projektu p.n. „First Step –nowa jakość w pracy nauczycieli PZPSW w Mielcu”

166/1257/2018, 28 czerwca 2018r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu

166/1258/2018, 28 czerwca 2018r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2018 rok

166/1259/2018, 28 czerwca 2018r.
uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

166/1260/2018, 28 czerwca 2018r.
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Mieleckiego

168/1261/2018, 13 lipca 2018r.
w sprawie nabycia na rzecz Powiatu Mieleckiego działek zajętych pod poszerzenie pasa drogi powiatowej nr 1 176R relacji Tuszyma - Niwiska – Kolbuszowa.

168/1262/2018, 13 lipca 2018r.
w sprawie nabycia na rzecz Powiatu Mieleckiego nieruchomości zajętej pod poszerzenie pasa drogi powiatowej nr 1 176R relacji Tuszyma - Niwiska – Kolbuszowa.

168/1263/2018, 13 lipca 2018r.
w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do nabycia działek położonych w miejscowości Dobrynin, gm. Przecław, zajętych pod chodnik w pasie drogi powiatowej.

168/1264/2018, 13 lipca 2018r.
w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do nabycia działki położonej w miejscowości Dobrynin, gm. Przecław, zajętej pod chodnik w pasie drogi powiatowej

168/1265/2018, 13 lipca 2018r.
w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do nabycia działki położonej w miejscowości Dobrynin, gm. Przecław, zajętej pod chodnik w pasie drogi powiatowej.

168/1266/2018, 13 lipca 2018r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej klasy D ul. Orla od skrzyżowania
z ulicą Cyranowską do ulicy Strefowej w km 0+000 do km 0+288,60 wraz z urządzeniami towarzyszącymi w tym m.in. przepustem, rowem krytym, kanałem technologicznym, siecią teletechniczną i oświetleniem”.

168/1267/2018, 13 lipca 2018r.
w sprawie udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

169/1268/2018, 20 lipca 2018r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii odcinka drogi powiatowej Nr 1 296R Dębica – Wielopole w Wielopolu Skrzyńskim.

169/1269/2018, 20 lipca 2018r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego km 0+570,20÷0+703,54 (droga powiatowa nr 1141R klasy „Z” – zbiorczej) z ul. Przemysłową km 1+379,35÷1+522,00 (droga gminna klasy „Z” – Zbiorczej) w m. Mielec”

169/1270/2018, 20 lipca 2018r.
w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Powiatu Mieleckiego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/288/2018 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Mieleckim w 2018 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

169/1271/2018, 20 lipca 2018r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2018 rok.

169/1272/2018, 20 lipca 2018r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Mieleckiego za pierwsze półrocze roku budżetowego, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym
o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek sektora finansów publicznych.

169/1273/2018, 20 lipca 2018r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu mieleckiego na 2018 rok.

169/1274/2018, 20 lipca 2018r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/269//2017 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego.

170/1275/2018, 27 lipca 2018r.
w sprawie wniosku o stwierdzenie nieważności postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu.

170/1276/2018, 27 lipca 2018r.
w sprawie nawiązania stosunku pracy z Dyrektorem Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZ w Mielcu.

170/1277/2018, 27 lipca 2018r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zmiany uchwały Nr V/37/2015 w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Rady Społecznej działającej przy Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu.

170/1278/2018, 27 lipca 2018r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

170/1279/2018, 27 lipca 2018r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

170/1280/2018, 27 lipca 2018r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

170/1281/2018, 27 lipca 2018r.
w sprawie zgody na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego w Powiatowym Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu.

170/1282/2018, 27 lipca 2018r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2018 rok

Pliki do pobrania

Ostatnia modyfikacja: 27-02-2019
Utworzone przez: ALAN ROSENBEIGER
Opublikowane przez: ALAN ROSENBEIGER

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano