Uchwały Zarządu Powiatu Mieleckiego cz.7

28.09.2018

171/1283/2018, 31 lipca 2018r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 170/1276/2018 Zarządu Powiatu Mieleckiego z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie nawiązania stosunku pracy z Dyrektorem Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZ w Mielcu.

171/1284/2018, 31 lipca 2018r.
w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Powiatu Mieleckiego projektu uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wicestarosty Powiatu Mieleckiego.

171/1285/2018, 31 lipca 2018r.
w sprawie wniosku o zwołanie sesji Rady Powiatu Mieleckiego w trybie art. 15 ust . 7 ustawy o samorządzie powiatowym.

172/1286/2018, 29 sierpnia 2018r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej publicznej na terenie Gminy Przecław

172/1287/2018, 29 sierpnia 2018r.
w sprawie przyjęcia zasad dotyczących trybu realizacji programu „Zajęcia klubowe w WTZ” oraz wzorów dokumentów

172/1288/2018, 29 sierpnia 2018r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie ustalenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i wymiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

172/1289/2018, 29 sierpnia 2018r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

172/1290/2018, 29 sierpnia 2018r.
w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w 2018 roku w obszarze działań związanych z uczczeniem stulecia odzyskania niepodległości

172/1291/2018, 29 sierpnia 2018r.
w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowo – wychowawczych

172/1292/2018, 29 sierpnia 2018r.
w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowo – wychowawczych

172/1293/2018, 29 sierpnia 2018r.
w sprawie udzielenia dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Mielcu pełnomocnictwa do składania oświadczenia woli w sprawach związanych z bieżącą działalnością powiatu

172/1294/2018, 29 sierpnia 2018r.
w sprawie udzielenia dyrektorowi II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Mielcu pełnomocnictwa do składania oświadczenia woli w sprawach związanych z bieżącą działalnością powiatu

172/1295/2018, 29 sierpnia 2018r.
w sprawie udzielenia dyrektorowi Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu pełnomocnictwa do składania oświadczenia woli w sprawach związanych z bieżącą działalnością powiatu

172/1296/2018, 29 sierpnia 2018r.
w sprawie udzielenia dyrektorowi Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu  pełnomocnictwa do składania oświadczenia woli w sprawach związanych z bieżącą działalnością powiatu

172/1297/2018, 29 sierpnia 2018r.
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Zespole Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu wyłącznie w formie elektronicznej od dnia 1 września 2018r.

172/1298/2018, 29 sierpnia 2018r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie wyposażenia pomieszczeń na rzecz Centrum Obsługi Jednostek Powiatu Mieleckiego

172/1299/2018, 29 sierpnia 2018r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie wyposażenia pomieszczeń  na rzecz I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Konarskiego

172/1300/2018, 29 sierpnia 2018r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/262/2017 Rady Powiatu Mieleckiego, w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz harmonogramu dyżurów całodobowych na terenie Powiatu Mieleckiego w 2018 roku

172/1301/2018, 29 sierpnia 2018r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Mieleckiego do partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. „Przebudowa zdegradowanych obiektów na terenie MOF Mielec w celu nadania im nowych funkcji społecznych” w ramach Osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, Działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na łata 2014 – 2020

172/1302/2018, 29 sierpnia 2018r.
w sprawie wprowadzenia zmian  w budżecie na 2018 rok

172/1303/2018, 29 sierpnia 2018r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu mieleckiego na 2018 rok

172/1304/2018, 29 sierpnia 2018r.
w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Mieleckiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Mieleckiego za pierwsze półrocze 2018 roku

Pliki do pobrania

Ostatnia modyfikacja: 20-02-2019
Utworzone przez: ALAN ROSENBEIGER
Opublikowane przez: ALAN ROSENBEIGER

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano