Zarządzenia Starosty od 1 do 20

28.03.2018

1. Zarządzenie Nr 1/2018 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie: procedury przekazywania składników majątkowych, dokumentacji księgowej, akt osobowych i spraw kadrowych oraz dokumentacji organizacji pracy jednostki, w przypadku zmiany dyrektora szkoły lub placówki oświatowej.

1A Zarządzenie 1A/2018 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 2 stycznia 2018 roku. Wyznacza się koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu.

2. ZARZĄDZENIE Nr 2/2018 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia rejestru zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Mielcu

3. ZARZĄDZENIE NR 3/2018 z dnia 8 stycznia 2018r. w sprawie zmiany Regulaminu naboru na wolne stanowiska w tym wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Mielcu.

4. Zarządzenie Nr 4/2018 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 22 stycznia 2018r. w sprawie zmiany tygodniowego czasu pracy Wydziału Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Mielcu.

5. Zarządzenie Nr 5/2018 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 24 stycznia 2018r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 18/2013 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 27 marca 2013 r. i powołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Mielcu.

6. ZARZĄDZENIE NR 6/2018 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 24 stycznia 2018r. w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy: „ds. promocji powiatu" w Starostwie Powiatowym w Mielcu.

7. ZARZĄDZENIE NR 7/2018 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 8/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie organizacji i przygotowania stanowiska kierowania w systemie kierowania bezpieczeństwie narodowym na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

8. ZARZĄDZENIE NR 8/2018 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie powołania biegłego na potrzeby postępowania pn. „UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE STAROSTWA POWIATOWEGO MIELEC NA OKRES OD 23.02.2018r. DO 22.02.2020r.”

9. ZARZĄDZENIE NR 9/2018 Starosty Powiatu Mieleckiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej i bezpieczeństwa powiatu mieleckiego w 2018 roku.

10. ZARZĄDZENIE NR 10/2018 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Mielcu.

11. ZARZĄDZENIE Nr 11/2018 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia procedury nadawania i odbierania upoważnień do przetwarzania danych osobowych.

12. ZARZĄDZENIE NR 12/2018 STAROSTY POWIATU MIELECKIEGO z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej imienia Księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Mielcu.

13. ZARZĄDZENIE NR 13/2018 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 22 lutego 2018r. w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia egzaminu dla pracowników Starostwa Powiatowego w Mielcu kończących służbę przygotowawczą.

14. Zarządzenie Nr 14/2018 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 28.02.2018r. w sprawie odwołania członków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Mielcu oraz zmiany Zarządzenia nr 18/2013 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 27 marca 2013r. w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Mielcu.

15. Zarządzenie Nr 15/2018 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 6 marca 2018 roku w sprawie zmiany załącznika nr 3 do Zarządzenia Nr 4/2016 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 14.01.2016 r. w sprawie organizacji systemu kontroli zarządczej w Starostwie i jednostkach organizacyjnych Powiatu oraz zasad jego koordynacji.

16. ZARZĄDZENIE Nr 16/2018 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 6 marca 2018 roku w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Mielcu.

17. ZARZĄDZENIE STAROSTY POWIATU MIELECKIEGO Nr 17/2018 z dnia 14 marca 2018 roku sprawie odpłatnego ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Prof Władysława Szafera w Rzemieniu oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 811/4 poi. w miejscowości Rzemień, gm. Przecław.

18. ZARZĄDZENIE NR 18/2018 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 22 marca 2018r. w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia egzaminu dla pracowników Starostwa Powiatowego w Mielcu.

19. ZARZĄDZENIE NR19/2018 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powołania pracownika Zamawiającego w skład Komisji Przetargowej na potrzeby postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja szczegółowej osnowy poziomej dla terenu powiatu mieleckiego — projekt i realizacja”.

20. ZARZĄDZENIE NR 20/2018 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zaleceń Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zawartych w wystąpieniu pokontrolnym D-29110/20188/V/8231 z dnia 20.03.2018 r.

Pliki do pobrania

Ostatnia modyfikacja: 11-02-2019
Utworzone przez: ALAN ROSENBEIGER
Opublikowane przez: ALAN ROSENBEIGER

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano