A A A

Obowiązek lustracyjny dotyczy osób pełniących funkcje publiczne urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.

Osoby pełniące funkcje publiczne, które zobowiązane są złożyć oświadczenie lustracyjne wojewodzie podkarpackiemu:

 • organ i członek organu jednostki samorządu terytorialnego, członek organu związku jednostek samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy – niewybieralny w wyborach powszechnych, m.in. zarząd województwa, zarząd powiatu, członkowie związków międzygminnych;
 • dyrektor przedsiębiorstwa państwowego, jego zastępca oraz osoba zarządzająca przedsiębiorstwem na podstawie umowy o zarządzanie ww. przedsiębiorstwem w przedsiębiorstwach państwowych, których organem założycielskim jest wojewoda;
 • członek zarządu, członek rady nadzorczej w spółce handlowej z udziałem jednostki samorządu terytorialnego, w której udział jednostki samorządu terytorialnego przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji;
 • osoba będąca przedstawicielem jednostki samorządu terytorialnego w radzie nadzorczej spółki handlowej, innej niż wymieniona w poprzednim punkcie;
 • osoby zajmujące kierownicze stanowiska w administracji rządowej w województwie: dyrektor i jego zastępca, kierownik zespolonej służby, inspekcji lub straży i jego zastępcy, kierownik w organie administracji niezespolonej i jego zastępcy.

(poniżej do pobrania: wzór oświadczenia lustracyjnego i informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego)

Ważne! Osoba ubiegająca się o funkcję organu lub członka organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy – wybierana w wyborach powszechnych (w tym w wyborach uzupełniających oraz kandydaci wskazani z list wyborczych przez rady do objęcia mandatu radnego) – składa oświadczenie lustracyjne do właściwej komisji wyborczej a nie do wojewody podkarpackiego.

Przepisy prawne stanowiące podstawę obowiązku lustracyjnego

Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r., poz. 1388) – zwana „ustawą lustracyjną”.

Ważniejsze przepisy wynikające z postanowień ustawy:

 • art. 4 – wykaz funkcji publicznych, z tytułu pełnienia których istnieje obowiązek lustracyjny
 • art. 7 – zasady składania oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego
 • art. 8 – wykaz organów do których należy składać oświadczenia lustracyjne lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego


Praktyczne informacje dotyczące wypełnienia załącznika 1a i 2a

Oświadczenie lustracyjne składa się tylko raz (pod warunkiem, że było złożone po 14 września 2007 r.*), w momencie wyrażenia zgody na kandydowanie, objęcie lub wykonywanie funkcji publicznej.

Informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego składa się każdorazowo w przypadku wyrażenia zgody na ponowne kandydowanie lub objęcie funkcji publicznej.

* Wszystkie oświadczenia lustracyjne składane przed 14 września 2007 r. wypełniane były według załącznika nr 1 do ustawy lustracyjnej, który na mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2007 r. uznany został za niezgodny z art. 2 Konstytucji i utracił moc z dniem 15 maja 2007 r.

Osoba składająca oświadczenie o tym, że nie współpracowała z organami bezpieczeństwa państwa, o których mowa w ustawie, wypełnia tylko i wyłącznie część pierwszą części A oświadczenia lustracyjnego. Natomiast osoba oświadczająca, że współpracowała z organami bezpieczeństwa państwa, o których mowa w ustawie, wypełnia część drugą części A oraz część B oświadczenia lustracyjnego. W przypadku wypełniania informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego należy dodatkowo, w piśmie przewodnim, podać z jakiego tytułu składa się tę informację. Przy wypełnianiu obu załączników należy zwrócić uwagę na:

 • wypełnienie wszystkich wymaganych rubryk (w szczególności nr PESEL),
 • dokładne określenie sprawowanej funkcji publicznej,
 • podkreślenie właściwych fragmentów zgodnie z instrukcją.Pliki do pobrania

Ostatnia modyfikacja: 30-11-2018 13:23
Utworzone przez: ALAN ROSENBEIGER
Opublikowane przez: ALAN ROSENBEIGER