A A A

Obowiązek lustracyjny dotyczy osób pełniących funkcje publiczne urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.

Osoby pełniące funkcje publiczne, które zobowiązane są złożyć oświadczenie lustracyjne wojewodzie podkarpackiemu:

 • organ i członek organu jednostki samorządu terytorialnego, członek organu związku jednostek samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy – niewybieralny w wyborach powszechnych, m.in. zarząd województwa, zarząd powiatu, członkowie związków międzygminnych;
 • dyrektor przedsiębiorstwa państwowego, jego zastępca oraz osoba zarządzająca przedsiębiorstwem na podstawie umowy o zarządzanie ww. przedsiębiorstwem w przedsiębiorstwach państwowych, których organem założycielskim jest wojewoda;
 • członek zarządu, członek rady nadzorczej w spółce handlowej z udziałem jednostki samorządu terytorialnego, w której udział jednostki samorządu terytorialnego przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji;
 • osoba będąca przedstawicielem jednostki samorządu terytorialnego w radzie nadzorczej spółki handlowej, innej niż wymieniona w poprzednim punkcie;
 • osoby zajmujące kierownicze stanowiska w administracji rządowej w województwie: dyrektor i jego zastępca, kierownik zespolonej służby, inspekcji lub straży i jego zastępcy, kierownik w organie administracji niezespolonej i jego zastępcy.

(poniżej do pobrania: wzór oświadczenia lustracyjnego i informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego)

Ważne! Osoba ubiegająca się o funkcję organu lub członka organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy – wybierana w wyborach powszechnych (w tym w wyborach uzupełniających oraz kandydaci wskazani z list wyborczych przez rady do objęcia mandatu radnego) – składa oświadczenie lustracyjne do właściwej komisji wyborczej a nie do wojewody podkarpackiego.

Przepisy prawne stanowiące podstawę obowiązku lustracyjnego

Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r., poz. 1388) – zwana „ustawą lustracyjną”.

Ważniejsze przepisy wynikające z postanowień ustawy:

 • art. 4 – wykaz funkcji publicznych, z tytułu pełnienia których istnieje obowiązek lustracyjny
 • art. 7 – zasady składania oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego
 • art. 8 – wykaz organów do których należy składać oświadczenia lustracyjne lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego


Praktyczne informacje dotyczące wypełnienia załącznika 1a i 2a

Oświadczenie lustracyjne składa się tylko raz (pod warunkiem, że było złożone po 14 września 2007 r.*), w momencie wyrażenia zgody na kandydowanie, objęcie lub wykonywanie funkcji publicznej.

Informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego składa się każdorazowo w przypadku wyrażenia zgody na ponowne kandydowanie lub objęcie funkcji publicznej.

* Wszystkie oświadczenia lustracyjne składane przed 14 września 2007 r. wypełniane były według załącznika nr 1 do ustawy lustracyjnej, który na mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2007 r. uznany został za niezgodny z art. 2 Konstytucji i utracił moc z dniem 15 maja 2007 r.

Osoba składająca oświadczenie o tym, że nie współpracowała z organami bezpieczeństwa państwa, o których mowa w ustawie, wypełnia tylko i wyłącznie część pierwszą części A oświadczenia lustracyjnego. Natomiast osoba oświadczająca, że współpracowała z organami bezpieczeństwa państwa, o których mowa w ustawie, wypełnia część drugą części A oraz część B oświadczenia lustracyjnego. W przypadku wypełniania informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego należy dodatkowo, w piśmie przewodnim, podać z jakiego tytułu składa się tę informację. Przy wypełnianiu obu załączników należy zwrócić uwagę na:

 • wypełnienie wszystkich wymaganych rubryk (w szczególności nr PESEL),
 • dokładne określenie sprawowanej funkcji publicznej,
 • podkreślenie właściwych fragmentów zgodnie z instrukcją.Pliki do pobrania

Ostatnia modyfikacja: 30-11-2018 13:23
Utworzone przez: ALAN ROSENBEIGER
Opublikowane przez: ALAN ROSENBEIGER

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
 2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
 3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
 4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

 • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano