A A A

Biuro Rzeczy Znalezionych

Starostwo Powiatowe w Mielcu
Wydział Administracyjny
ul. Wyspiańskiego 6
39-300 Mielec

Osoba prowadząca Biuro Rzeczy Znalezionych:
Tadeusz Należny – Inspektor
tel. (17) 78 00 401
pokój nr 215

Godziny przyjęć interesantów w sprawach rzeczy znalezionych:

  • poniedziałek: 7.30 – 16.00
  • wtorek - czwartek: 7.30 - 15.00
  • piątek: 7.30- 14.00

Zadania Biura Rzeczy Znalezionych:

  • odbieranie zawiadomienia o znalezieniu rzeczy zagubionej,
  • przechowywanie rzeczy znalezionych,
  • poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru,
  • wydawanie rzeczy znalezionych osobom uprawnionym,
  • udzielanie informacji w przedmiotowym zakresie.

Do Biura Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Mielcu przyjmowane są:

Rzeczy znalezione na terenie Powiatu Mieleckiego tj.: pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności oraz rzeczy mające wartość historyczną, naukową lub artystyczną, z wyjątkiem poniżej opisanych sytuacji:

  • "... znalezione zostały pieniądze a ich kwota nie przekracza 100 złotych lub równowartości tej kwoty obliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia znalezienia pieniędzy, a w przypadku, gdy w tym dniu nie ogłoszono takiego kursu, według ostatniego kursu ogłoszonego przed tym dniem" art. 5 ust. 3 ustawy o rzeczach znalezionych,
  • "właściwy starosta może odmówić przyjęcia rzeczy, której szacunkowa wartość nie przekracza 100 złotych, chyba że jest to rzecz o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej" art. 12 ust. 4 ustawy o rzeczach znalezionych,

Rzeczy, których cechy zewnętrzne lub umieszczone na niej znaki szczególne wskazują, że stanowi ona sprzęt lub ekwipunek wojskowy, oraz w przypadku znalezienia dokumentu wojskowego, a w szczególności legitymacji, książeczki lub zaświadczenia wojskowego albo karty powołania.

Rzeczy znalezione w budynku publicznym, innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności albo środku transportu publicznego, powinny być oddane zarządcy budynku, pomieszczenia albo zarządcy środka transportu publicznego.

Rzeczy, których posiadanie wymaga pozwolenia, w szczególności broń, amunicja, materiały wybuchowe, aparatury radiowo - nadawczej albo dowód osobisty lub paszport, powinny być niezwłocznie oddane najbliższej jednostce Policji, a jeżeli oddanie rzeczy wiązałoby się z zagrożeniem życia lub zdrowia - zawiadamia o miejscu, w którym rzecz się znajduje.

Ponadto Starosta odmawia odebrania i przechowywania rzeczy znalezionej, jeżeli ona nie przedstawia żadnej wartości lub została porzucona z zamiarem wyzbycia się prawa własności bądź jej stan i okoliczności jednoznacznie wskazuje na nieuzasadniony długi okres przetrzymywania/użytkowania rzeczy przez znalazcę lub znalazca poczynił modyfikacje mające na celu przełamanie zabezpieczeń elektronicznych przed kradzieżą, lub je usunął uniemożliwiając ustalenie właściciela.

Osoby oddające rzecz znalezioną do przechowywania staroście winny podać imię i nazwisko, adres zamieszkania a ponadto określić okoliczności znalezienia rzeczy (czas oraz miejsce znalezienia) i potwierdzić podpisem protokół przekazania rzeczy do depozytu.

Administrator budynku, któremu oddaną rzecz do przechowywania winien przy jej przekazaniu do Biura Rzeczy Znalezionych podać osobę, która rzecz znalazła wraz z adresem jej zamieszkania.

Osoby poszukujące rzeczy zgubionej i zgłaszające się do Biura Rzeczy Znalezionych powinny:
1) określić rzecz wraz z dokładnym opisem (wygląd, znaki szczególne, ilość itp.);
2) określić okoliczności zgubienia rzeczy (data oraz miejsce zgubienia);
3) przedstawić dowody mogące potwierdzić prawo do zagubionej rzeczy (np. dowód zakupu przedmiotu, numery seryjne urządzenia, własne oznaczenia, ewentualnie kod PIN, PUK, wzór blokady lub odcisk palca, jeśli wymagane …).

W przypadku gdy rzecz znaleziona nie została odebrana przez osobę uprawnioną do jej odbioru, w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, starosta zawiadamia o tym znalazcę oraz wzywa go do odbioru rzeczy w terminie, nie krótszym niż dwa tygodnie.

W przypadku nieodebrania rzeczy w tym terminie jej właścicielem staje się Powiat Mielecki postawa prawna art. 187 kodeksu cywilnego:

§1. Rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania – w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom. Jeżeli jednak rzecz została oddana staroście, znalazca staje się jej właścicielem, jeżeli rzecz odebrał w wyznaczonym przez starostę terminie.

§2. Rzecz znaleziona będąca zabytkiem lub materiałem archiwalnym po upływie terminu do jej odebrania przez osobę uprawnioną staje się własnością Skarbu Państwa. Inne rzeczy znalezione stają się własnością powiatu po upływie terminu do ich odbioru przez znalazcę.

§3. Z chwilą nabycia własności rzeczy przez znalazcę, powiat albo Skarb Państwa wygasa obciążające ją ograniczone prawa rzeczowe.
W przypadku, gdy przechowywanie rzeczy znalezionej pociąga za sobą koszty - rzecz może zostać wydana właścicielowi za zwrotem kosztów.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny ( Dz.U. z 2023. poz.1610, z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o rzeczach znalezionych ( Dz.U. z 2023. poz.501, z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 18 października 2006r. o likwidacji niepodjętych depozytów ( Dz.U. z 2006r, nr 208, poz 1537, z późn. zm.)
4. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( DZ.U. z 2024r, poz. 107, t.j.)

Pliki do pobrania

Ostatnia modyfikacja: 14-01-2020 11:57
Utworzone przez: ALAN ROSENBEIGER
Opublikowane przez: ALAN ROSENBEIGER