A A A

Biuro Rzeczy Znalezionych

Starostwo Powiatowe w Mielcu
Wydział Administracyjny
ul. Wyspiańskiego 6
39-300 Mielec

Osoba prowadząca Biuro Rzeczy Znalezionych:
Tadeusz Należny – Inspektor
tel. (17) 78 00 401
pokój nr 215

Godziny przyjęć interesantów w sprawach rzeczy znalezionych:

 • poniedziałek: 7.30 – 16.00
 • wtorek - czwartek: 7.30 - 15.00
 • piątek: 7.30- 14.00

Zadania Biura Rzeczy Znalezionych:

 • odbieranie zawiadomienia o znalezieniu rzeczy zagubionej,
 • przechowywanie rzeczy znalezionych,
 • poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru,
 • wydawanie rzeczy znalezionych osobom uprawnionym,
 • udzielanie informacji w przedmiotowym zakresie.

Do Biura Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Mielcu przyjmowane są:

Rzeczy znalezione na terenie Powiatu Mieleckiego tj.: pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności oraz rzeczy mające wartość historyczną, naukową lub artystyczną, z wyjątkiem poniżej opisanych sytuacji:

 • "... znalezione zostały pieniądze a ich kwota nie przekracza 100 złotych lub równowartości tej kwoty obliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia znalezienia pieniędzy, a w przypadku, gdy w tym dniu nie ogłoszono takiego kursu, według ostatniego kursu ogłoszonego przed tym dniem" art. 5 ust. 3 ustawy o rzeczach znalezionych,
 • "właściwy starosta może odmówić przyjęcia rzeczy, której szacunkowa wartość nie przekracza 100 złotych, chyba że jest to rzecz o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej" art. 12 ust. 4 ustawy o rzeczach znalezionych,

Rzeczy, których cechy zewnętrzne lub umieszczone na niej znaki szczególne wskazują, że stanowi ona sprzęt lub ekwipunek wojskowy, oraz w przypadku znalezienia dokumentu wojskowego, a w szczególności legitymacji, książeczki lub zaświadczenia wojskowego albo karty powołania.

Rzeczy znalezione w budynku publicznym, innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności albo środku transportu publicznego, powinny być oddane zarządcy budynku, pomieszczenia albo zarządcy środka transportu publicznego.

Rzeczy, których posiadanie wymaga pozwolenia, w szczególności broń, amunicja, materiały wybuchowe, aparatury radiowo - nadawczej albo dowód osobisty lub paszport, powinny być niezwłocznie oddane najbliższej jednostce Policji, a jeżeli oddanie rzeczy wiązałoby się z zagrożeniem życia lub zdrowia - zawiadamia o miejscu, w którym rzecz się znajduje.

Ponadto Starosta odmawia odebrania i przechowywania rzeczy znalezionej, jeżeli ona nie przedstawia żadnej wartości lub została porzucona z zamiarem wyzbycia się prawa własności bądź jej stan i okoliczności jednoznacznie wskazuje na nieuzasadniony długi okres przetrzymywania/użytkowania rzeczy przez znalazcę lub znalazca poczynił modyfikacje mające na celu przełamanie zabezpieczeń elektronicznych przed kradzieżą, lub je usunął uniemożliwiając ustalenie właściciela.

Osoby oddające rzecz znalezioną do przechowywania staroście winny podać imię i nazwisko, adres zamieszkania a ponadto określić okoliczności znalezienia rzeczy (czas oraz miejsce znalezienia) i potwierdzić podpisem protokół przekazania rzeczy do depozytu.

Administrator budynku, któremu oddaną rzecz do przechowywania winien przy jej przekazaniu do Biura Rzeczy Znalezionych podać osobę, która rzecz znalazła wraz z adresem jej zamieszkania.

Osoby poszukujące rzeczy zgubionej i zgłaszające się do Biura Rzeczy Znalezionych powinny:
1) określić rzecz wraz z dokładnym opisem (wygląd, znaki szczególne, ilość itp.);
2) określić okoliczności zgubienia rzeczy (data oraz miejsce zgubienia);
3) przedstawić dowody mogące potwierdzić prawo do zagubionej rzeczy (np. dowód zakupu przedmiotu, numery seryjne urządzenia, własne oznaczenia, ewentualnie kod PIN, PUK, wzór blokady lub odcisk palca, jeśli wymagane …).

W przypadku gdy rzecz znaleziona nie została odebrana przez osobę uprawnioną do jej odbioru, w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, starosta zawiadamia o tym znalazcę oraz wzywa go do odbioru rzeczy w terminie, nie krótszym niż dwa tygodnie.

W przypadku nieodebrania rzeczy w tym terminie jej właścicielem staje się Powiat Mielecki postawa prawna art. 187 kodeksu cywilnego:

§1. Rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania – w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom. Jeżeli jednak rzecz została oddana staroście, znalazca staje się jej właścicielem, jeżeli rzecz odebrał w wyznaczonym przez starostę terminie.

§2. Rzecz znaleziona będąca zabytkiem lub materiałem archiwalnym po upływie terminu do jej odebrania przez osobę uprawnioną staje się własnością Skarbu Państwa. Inne rzeczy znalezione stają się własnością powiatu po upływie terminu do ich odbioru przez znalazcę.

§3. Z chwilą nabycia własności rzeczy przez znalazcę, powiat albo Skarb Państwa wygasa obciążające ją ograniczone prawa rzeczowe.
W przypadku, gdy przechowywanie rzeczy znalezionej pociąga za sobą koszty - rzecz może zostać wydana właścicielowi za zwrotem kosztów.

Podstawa prawna:
1) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360, z późn. zm.);
2) ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 908);
3) ustawa z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1537);
4) ustawa z dnia 5 czerwca 1998r.o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 1526).

Pliki do pobrania

Ostatnia modyfikacja: 14-01-2020 11:57
Utworzone przez: ALAN ROSENBEIGER
Opublikowane przez: ALAN ROSENBEIGER

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
 2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
 3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
 4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

 • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano