A A A

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Starostwa Powiatu Mieleckiego

Wstęp deklaracji

Starostwo Powiatowe w Mielcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony BIP Starostwa Powiatowego w Mielcu

Dane teleadresowe jednostki:
Telefon: +48 177800400
Faks: +48 177800530
E-mail: starostwo@powiat-mielecki.pl 
www.bip.powiat-mielecki.pl
Adres korespondencyjny: ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec
Adres ESP: 4rb2gaa99s

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich - https://bip.brpo.gov.pl/ 

Data publikacji strony internetowej: 2018-03-19.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-09.

Dokłada się starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Strona BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietni a 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Filmy opublikowane po 23 września 2020 roku posiadają transkrypcję słowną.
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.
 • Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości są podpisane tekstem alternatywnym i otwierają się w tym samym oknie. Pozostałe są poprawiane w miarę możliwości.
 • Pliki JPG, PNG w zdecydowanej większości posiadają tekst alternatywny. Pozostałe są poprawiane w miarę możliwości.
 • Pliki, które nie zostały wytworzone w Starostwie Powiatowym w Mielcu są wyłączone z dostępności np. oświadczenia majątkowe.
 • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy przygotowują dokumenty cyfrowo dostępne w warstwie tekstowej, czyli dostępne w wyszukiwaniu pełnotekstowym, umożliwiające indeksowanie treści wyszukiwarkom internetowym a także odczytywanie przez przeglądarki głośnomówiące używane przez osoby niewidome. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie OnlineOCR

W przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania prosimy o telefon do jednostki w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-09.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona BIP www.bip.powiat-mielecki.pl spełnia wymagania w 97.61%.

Ułatwienia na stronie www

Strona BIP Starostwa Powiatowego w Mielcu posiada następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło - żółte litery, żółte tło – czarne litery, czarne tło – białe litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • mapa strony

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony BIP prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Alan Rosenbeiger, kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 17 78 00 493 oraz mailowo promocja@powiat-mielecki.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Główna siedziba. Starostwo Powiatowe w Mielcu, ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec

Do budynku prowadzą 2 wejścia. Do wejścia głównego (ul. Wyspiańskiego) oraz bocznego (Komenda Powiatowa Policji w Mielcu) prowadzą schody oraz pochylnie dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Wejście boczne ma zainstalowane drzwi przesuwne oraz obok znajduje się winda. W windzie są nadawane komunikaty głosowe oraz są oznaczenia w alfabecie Braille’a.

Kancelaria znajduję się w pomieszczeniu nr 8 na parterze budynku.

Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują na każdym piętrze w budynku.

Z tyłu budynku wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, znajduje się ono obok pochylni prowadzącej do wejścia bocznego.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Podstawa prawna:

 • art. 20a i 20b ustawy z dn. 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 poz. 1172, z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2010 roku w sprawie wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego (Dz. U. z 2010 Nr 64, poz. 399).

W budynku na ulicy Wyspiańskiego 6 nie ma pętli indukcyjnej.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Oznaczenie kontrastowe jest umieszczone na szklanych drzwiach prowadzących do Kancelarii.

W kancelarii i w każdym innym miejscu można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

Wydział Komunikacji. Starostwo Powiatowe w Mielcu, ul. Sękowskiego 2b, 39-300 Mielec

Do budynku prowadzi 1 wejście. Prowadzą do niego schody oraz pochylnia dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Na parterze budynku znajdują się wszystkie stanowiska do obsługi w Wydziale Komunikacji. W budynku jest windy. W windzie są nadawane komunikaty głosowe oraz są oznaczenia w alfabecie Braille’a.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.

Przed wejściem do budynku wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, znajduje się ono obok pochylni prowadzącej do wejścia.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Podstawa prawna:

 • art. 20a i 20b ustawy z dn. 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 poz. 1172, z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2010 roku w sprawie wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego (Dz. U. z 2010 Nr 64, poz. 399).

W budynku oraz przed wejściem głównym są zamontowane fakturowe oznaczenia nawierzchni FON (teren przy budynku, holl i schody wewnętrzne oraz częściowo piętro)

W budynku jest zainstalowany stały zestaw pętli indukcyjnej ze wzmacniaczem (dla Sali Wykładowej nr pom. 20) oraz zestaw przenośny do indywidualnego wykorzystania w ramach potrzeb poszczególnych pomieszczeń

W budynku są zainstalowane informacje o kierunkach ewakuacji dla osób z dysfunkcjami słuchu poprzez umieszczenie piktogramów wielkogabarytowych

W budynku są zainstalowane plany tyflograficzne w postaci 3 tablic telegraficznych, które pozwalają na zorientowanie się w najbliższym terenie przed budynkiem oraz wewnątrz i ułatwiają lokalizację miejsc niebezpiecznych w oparciu o ścieżki dotykowe. Tablice oznaczono symbolami T1, T2, T3,

W budynku na drzwiach ewakuacyjnych są oznaczenia żółtej barwy kontrastowej

W budynku jest instalacja słaboprądowa DSO (dźwiękowy system ostrzegawczy) emitująca sygnały głosowe informujące o kierunku ewakuacji lub o położeniu najbliższych wyjść ewakuacyjnych,

W budynku jest instalacja słaboprądowa SAP (system alarmu pożarowego) z zastosowaniem sygnalizatorów świetlnych i akustycznych

W budynku można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

Ostatnia modyfikacja: 15-03-2022 11:49
Utworzone przez: ALAN ROSENBEIGER
Opublikowane przez: ALAN ROSENBEIGER