A A A

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z 27.04.2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) – dalej: RODO., informuję, że

1) administratorem Państwa danych osobowych będzie Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą w Mielcu przy ul. Wyspiańskiego 6, zwany dalej Administratorem;
2) inspektor ochrony danych osobowych – Pan Piotr Wieczerzak, kontakt - e-mail: iodo@powiat-mielecki.pl, tel. 17 7800487;
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadania do którego dane osobowe zostały zebrane i mogą być udostępniane:

podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
4) Państwa dane przetwarzane będą na podstawie:

zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
obowiązków prawnych ciążących na administratorze (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c, Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e, Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.
5) posiadają Państwo prawo do:

żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych (zgodnie z art. 15 RODO);
sprostowania swoich danych (zgodnie z art. 16 RODO);
usunięcia danych osobwych (w okolicznościach zawartych w art. 17 RODO);
ograniczenia przetwarzania danych osobowych (w przypadkach zawartych w art. 18 RODO);
przenoszenia danych ( w sytuacji określonej w art. 20 RODO);
wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania ( art. 21 RODO jeśli przetwarzanie danych osobowych oparte jest na art. 6 ust. 1 lit. e lub f - RODO);
wniesienia skargi do organu nadzorczego ( Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa Tel. 22 8607086);
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeśli przetwarzanie odbywa się na takiej podstawie) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
6) podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym w zależności od zadania dla którego dane osobowe zostały zebrane;
7) Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
8) Państwa dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

MONITORING WIZYJNY

Budynki i parkingi Starostwa Powiatowego w Mielcu objęte są systemem monitoringu wizyjnego. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez monitoring wizyjny obejmuje:

 • przetwarzanie wizerunku pracowników, petentów i innych osób których w wyniku nagrań obrazu można zidentyfikować,
 • cech szczególnych osób,
 • numerów identyfikacyjnych – numery tablic rejestracyjnych i numery boczne pojazdów.

Celem monitoringu wizyjnego jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia.

Nagrywany obraz wykorzystywany jest tylko w przypadku potrzeby analizy incydentów naruszenia prawa

Informacja o monitoringu

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z 27.04.2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) informuję, że

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą przy ul. Wyspiańskiego 6. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 2. inspektor ochrony danych osobowych u Administratora tel. 17 7800487, e-mail: iodo@powiat-mielecki.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane poprzez monitoring wizyjny będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia.
  i będą udostępniane:
  • podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  • podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 4. dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
  • obowiązków prawnych ciążących na administratorze (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c, Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
  • zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
 5. posiada Pani/Pan jako osoba zarejestrowana przez system monitoringu wizyjnego prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, ( Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa Tel. 22 8607086).
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 7 dni.

Osoba, która znalazła się w obszarze monitoringu wizyjnego i chciałaby uzyskać dostęp do nagrań, szczególnie w przypadku napadu lub innego zdarzenia naruszającego jej dobra osobiste, albo działań w wyniku których uległo uszkodzeniu jej mienie, powinna zgłosić zdarzenie do podmiotu uprawnionego. Z wnioskiem o dostęp i zabezpieczenie nagrania z monitoringu wizyjnego występuje do Starosty Powiatu Mieleckiego podmiot uprawniony na postawie zgłoszenia poszkodowanego.

Dostęp do kopii nagrań monitoringu wizyjnego Starostwa Powiatowego mają uprawnione podmioty, które każdorazowo występują z umotywowanym, pisemnym wnioskiem. Wskazując podstawę prawną.

Podmiot Uprawniony – podmioty uprawnione które mogą uczestniczyć w przetwarzaniu obrazu oraz uzyskać kopię zarejestrowanego obrazu – Policja, Służba Ochrony Państwa, Straż Graniczna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Żandarmeria Wojskowa, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, oraz Straż Miejska.

……………………………………………….
(Imię i nazwisko)

……………………………………………….
……………………………………………….
(adres zamieszkania)

………………………………………………
………………………………………………
(adres do korespondencji)

STAROSTA
POWIATU MIELECKIEGO
Ul. Wyspiańskiego 6
39-300 Mielec


Treść żądania …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(data i czytelny podpis wnoszącego)

WYKONANIE PRAW PRZYSŁUGUJĄCYCH OSOBIE KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Na mocy art. 15 (Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą), art.16 (Prawo do sprostowania danych), art. 17 (Prawo do usunięcia danych), art. 18 (Prawo do ograniczenia przetwarzania), art. 19 (Obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania), art. 20 (Prawo do przenoszenia danych), art. 21 (Prawo do sprzeciwu), art.22 (Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z 27.04.2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.)

Podania (żądania) do Starosty Powiatu Mieleckiego mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą (ESP) - utworzoną na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP): http://www.epuap.gov.pl/. Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Podanie wniesione pisemnie albo ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego. Gdy podanie wnosi osoba, która nie może lub nie umie złożyć podpisu, podanie podpisuje za nią inna osoba przez nią upoważniona, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu.

Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:

 1. być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym, lub uwierzytelniane w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej;
 2. zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru;
 3. zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.

________________
WNIOSEK
o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych

1. Wniosek do Starosty Powiatu Mieleckiego.

2. Wnioskodawca .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(nazwa firmy i jej siedziba albo nazwisko, imię i adres zamieszkania wnioskodawcy, ew. NIP oraz nr REGON)

3. Podstawa prawna upoważniająca do pozyskania danych albo wskazanie wiarygodnie uzasadnionej potrzeby posiadania danych:
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Wskazanie przeznaczenia dla udostępnianych danych: ................................................…..............................................................................................................................................................................................................................

5. Oznaczenie lub nazwa zbioru, z którego mają być udostępnione dane: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6. Zakres żądanych informacji ze zbioru:
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(Data i podpis Wnioskodawcy)

POBIERZ POZOSTAŁE KLAUZULE INFORMACYJNE

POBIERZ KLAUZULĘ O DOSTEPIE DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

Ostatnia modyfikacja: 20-09-2023 12:22
Utworzone przez: Piotr Wieczerzak
Opublikowane przez: MONIKA PIATEK

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
 2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
 3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
 4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

 • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano