A A A

Starostwo Powiatowe w Mielcu ulokowane jest w dwóch budynkach znajdujących się przy ulicach Wyspiańskiego 6 (GŁÓWNA SIEDZIBA) i Sękowskiego 2b. Poniżej znajduje się wykaz komórek organizacyjnych wraz z numerami telefonów i pokoi.

baner8.png

Główna Siedziba
ul. Wyspiańskiego 6
Wydział Komunikacji
ul. Sękowskiego 2bKoordynatorem do spraw dostępności
jest Alan Rosenbeiger, tel.: 17 7800493, email: arosenbeiger@powiat-mielecki.pl


gotowe_na_strone22.jpg

 UL. WYSPIAŃSKIEGO 6, 39-300 MIELEC TELEFON POKÓJ
Kancelaria ogólna 78 00 400/500 8
Kancelaria ogólna fax 78 00 530 8
Sekretariat Starosty i Wicestarosty 78 00 403 211
Członkowie Zarządu Powiatu 78 00 408 214
Skarbnik Powiatu 78 00 407 307
Sekretarz Powiatu 78 00 412 208
Biuro Prawne 78 00 409 209
Biuro Rady i Zarządu Powiatu 78 00 411 121
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 78 00 415 3
Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych 78 00 487 335
Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli 78 00 590 322
Audytor wewnętrzny 78 00 590 322
 Opłatomat PARTER
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru -------- --------
Geodeta Powiatowy - Dyr. Wydziału 78 00 501 128
Obsługa interesantów (mapy, wypisy) 78 00 502 2
 Informatyk Wydziału GKiK 78 00 519 130
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej -------- --------
Kierownik   78 00 514 102
Obsługa geodetów  78 00 522 111
Pracownie 78 00 515/520 103-110
Oddział Geodezji i Katastru - Ewidencja, klasyfikacja gruntów -------- --------
 Kierownik     78 00 503 129
Obsługa klasyfikacji gruntów  78 00 503 129
Obsługa ewidencji gruntów i budynków –gmina: Czermin, miasto i gmina Radomyśl Wielki 78 00 524 112
Obsługa ewidencji gruntów i budynków – gmina: Borowa,  Gawłuszowice, Wadowice Górne 78 00 519 130
Obsługa ewidencji gruntów i budynków – gmina Mielec, miasto i gmina Przecław 78 00 525 113
Obsługa ewidencji gruntów i budynków - Padew Narodowa, Tuszów Narodowy, gmina Mielec 78 00 504 123
Obsługa ewidencji gruntów i budynków - miasto Mielec 78 00 526 114
Oddział Uzgadniania Dokumentacji Projektowej -------- --------
Kierownik  78 00 508 115
Przyjmowanie i wydawanie projektów 78 00 507 116
Wydział Architektury i Budownictwa -------- --------
dyrektor 78 00 460 6
Stare Miasto, Część Rzochowa, Wojsław

78 00 461

11
Gmina Tuszów Narodowy, Część Gminy Wadowice Górne

78 00 453

13
Oś Cyranka, Oś Kusocińskiego, Oś Kopernika, Oś Żeromskiego, Oś Niepodległości, Oś Kazimierza Wielkiego, Oś Wolności, Oś Mościska

78 00 461

11
Oś Smoczka, Oś Szafera, Oś Dziubków, Łuże

78 00 488

11
Gmina Wiejska Mielec, Część Gminy Borowa

78 00 481

12
Gmina Czermin, Gmina Gawłuszowice, Część Gminy Borowa

78 00 464

12
Gmina Padew Narodowa, Gmina Przecław

78 00 485

9
Gmina Radomyśl Wielki, Część gminy Wadowice Górne

78 00 462

13
Wydział Funduszy, Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami

--------

--------
Dyrektor     

78 00 454

318
Oddział Funduszy i Inwestycji

--------

--------
Fundusze    

78 00 483

320
Oddział Gospodarki Nieruchomościami

--------

--------

Kierownik
Gospodarka i zarządzanie Mieniem Powiatu

78 00 511
78 00 455

316
312

Zbywanie, nabywanie, wywłaszczenia, zwroty wywłaszczonych nieruchomości, odszkodowania i   udostępnianie nieruchomości Skarbu Państwa 

78 00 492

314
Użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, zezwolenia i umowy na wejście w teren na nieruchomości Skarbu Państwa, scalenia i wymiana gruntów, ochrona gruntów, zwroty działek dożywotnich i siedliskowych, opiniowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy

78 00 512

315
Wydział Ochrony Środowiska

--------

--------
Dyrektor

78 00 457

216
 Emisje zanieczyszczeń i hałasu, gospodarka odpadami

78 00 458

217
Gosp. wodno-ściekowa, rybactwo, łowiectwo, ochrona przyrody 

78 00 459

219
Geologia, zalesianie

78 00 467

218
Wydział Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych

--------

--------
Stowarzyszenia i oświata

78 00 417
78 00 416

206
208
Kultura, sport i oświata

78 00 549

207
Ochrona zdrowia, współpraca z organizacjami pozarządowymi 78 00 548 205
Wydział Administracyjny -------- --------
Kadry Starostwa 78 00 413 204
Główny specjalista ds. zamówień publicznych 78 00 406 202
Zamówienia poniżej 30.000 euro  78 00 486 202
Wydział Finansowy -------- --------
Główny księgowy 78 00 469 308
Wydział Finansowy 78 00 418 309
Wydział Finansowy 78 00 456 310
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego -------- --------
Koordynator Biura 78 00 435 334
Główny specjalista ds. obrony cywilnej 78 00 435 334
Zarządzanie kryzysowe 78 00 434 334
Dyżurny PCZK 78 00 440 334
Biuro Promocji i Informacji -------- --------
Promocja i Informacja 78 00 493 321
Kontakt z mediami  78 00 484 321
Biuro Informatyki -------- --------
Informatycy

78 00 452

221
UL. SĘKOWSKIEGO 2 B, 39-300 MIELEC TELEFON POKÓJ
Wydział Komunikacji - Dyrektor

78 00 422

Wydział Komunikacji - Dyrektor fax

78 00 423

Wydział Komunikacji - stanowisko d/s. transportu

78 00 424
78 00 405

Wydział Komunikacji - wyrejestrowanie pojazdów 78 00 426
Wydział Komunikacji - rejestracja pojazdów

78 00 427
78 00 428
78 00 421
78 00 425

Wydział Komunikacji - rejestracja pojazdów fax

78 00 489

Wydział Komunikacji - prawa jazdy

78 00 429
78 00 430

Opłatomat -------- PARTER
Bileter -------- PARTER
Ostatnia modyfikacja: 01-08-2018 14:30
Utworzone przez: ALAN ROSENBEIGER
Opublikowane przez: ALAN ROSENBEIGER

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano