A A A

kompetencje_zarzadu.pngZarząd Powiatu - jest organem wykonawczym powiatu. W skład zarządu wchodzą starosta powiatu, który jest jednocześnie przewodniczącym zarządu, wicestarosta i pozostali członkowie, łącznie w liczbie 5 osób. Członkowie Zarządu Powiatu mogą być wybierani również spoza składu Rady. Zarząd wykonuje uchwały Rady Powiatu i realizuje zadania powiatu określone przepisami prawa.

Art. 32. 1. Zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa.

2. Do zadań zarządu powiatu należy w szczególności:

  • 1) przygotowywanie projektów uchwał rady;
  • 2) wykonywanie uchwał rady;
  • 2a) opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
  • 3) gospodarowanie mieniem powiatu;
  • 4) wykonywanie budżetu powiatu;
  • 5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu;
  • 6) uchwalanie regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego.

3. W realizacji zadań zarząd powiatu podlega wyłącznie radzie powiatu.

4. Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy zarządu określa statut powiatu.

Art. 33. Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzędu pracy.

Pliki do pobrania

Ostatnia modyfikacja: 22-03-2018 12:25
Utworzone przez: ALAN ROSENBEIGER
Opublikowane przez: ALAN ROSENBEIGER