A A A

informacja_dla_niepelnosprawnych.png

I. Obsługa osób niepełnosprawnych.

Starostwo Powiatowe w Mielcu wykonuje swoją działalność przy ulicy Wyspiańskiego 6 (główna siedziba) i ulicy Sękowskiego 2b (Wydział Komunikacji). W obydwu obiektach wprowadzono szereg udogodnień dla osób niepełnosprawnych w następującym zakresie:

1. Wejście do Urzędu od ulicy Wyspiańskiego 6 (Główna siedziba):

 • bez przeszkód w postaci progów, wyposażone w podjazd o niskim stopniu nachylenia, umożliwiający wjazd osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich,
 • na parterze budynku umiejscowiona jest platforma schodowa do przewozu wózka inwalidzkiego lub osób z dysfunkcją ruchową. Platforma ułatwia dostęp do Powiatowego Rzecznika Konsumentów, Kancelarii ogólnej, Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru (wypisy) oraz Wydziału Architektury i Budownictwa
 • oznaczono toalety wyposażone w poręcze oraz inne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych
 • parking obok oraz z tył budynku posiada miejsca postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych
 • winda ułatwiająca dostęp na każde piętro w budynku znajduje na boku budynku. Do windy można wjechać pochylnią. Drzwi do budynku są przesywne, automatyczne.

2. Wejście do Urzędu od ulicy Sękowskiego 2b (Wydział Komunikacji):

 • bez przeszkód w postaci progów, wyposażone w podjazd o niskim stopniu nachylenia, umożliwiający wjazd osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich,
 • parking obok budynku posiada miejsca postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych

Każdy pracownik Urzędu ma obowiązek udzielenia pomocy w załatwieniu sprawy osoby niepełnosprawnej w miejscu jej przybycia do Urzędu.

II. Udostępnienie usług na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP) (http://epuap.gov.pl)

Jedną z możliwości, jakie oferuje elektroniczna platforma usług administracji publicznej (ePUAP) jest możliwość załatwiania spraw administracyjnych (np. wnoszenie podań, odwołań, skarg) drogą elektroniczną, za pośrednictwem ePUAP, bez konieczności osobistego udania się do urzędu. Przy czym dokumenty elektroniczne muszą być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego w formacie XAdES (wydanego przez jeden z podmiotów kwalifikowanych świadczących usługi certyfikacyjne) lub profilu zaufanego ePUAP - nie dotyczy udzielania informacji na wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.

Wszystkie e-usługi - kliknij w usługę i poznaj szczegóły


Na stronie:
http://bip.powiat-mielecki.pl/dla-mieszkancow/doreczanie-dokumentow-elektronicznych

znajdują się informacje dot. doręczania dokumentów elektronicznych do Starostwa Powiatowego w Mielcu oraz wykaz usług udostępnianych przez Starostwo Powiatowe w Mielcu poprzez platformę ePUAP.

III. Informacja o możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) Starostwo Powiatowe w Mielcu udostępnia osobom uprawnionym tj. doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu następujące formy kontaktu z urzędem:

 • poczta elektroniczna na adres: starostwo@powiat-mielecki.pl
 • elektronicznej skrzynki podawczej EPUP
 • bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej (parter budynku przy ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec)

Osobie uprawnionej podczas załatwiania spraw w Urzędzie Starostwa Powiatowego w Mielcu przysługuje prawo do skorzystania z usług:

 • tłumacza PJM (polski język migowy)
 • tłumacza SJM (system językowo – migowy)
 • tłumacza SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych).

Osoby, które chcą skorzystać z pośrednictwa tłumacza zobowiązane są do zgłoszenia tego faktu na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie (z wyłączeniem sytuacji nagłych). Zgłoszenia należy dokonać na formularzu, którego wzór znajduje się poniżej.

Zgłoszenie można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej, lub złożyć w Kancelarii Urzędu.

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 426).

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, Starosta zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji przysługujących uprawnień.

Pliki do pobrania

Ostatnia modyfikacja: 06-11-2019 12:33
Utworzone przez: ALAN ROSENBEIGER
Opublikowane przez: MONIKA PIATEK

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
 2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
 3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
 4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

 • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano