A A A

Raport o stanie powiatu


okladka.jpg

RAPORT O STANIE POWIATU MIELECKIEGO ZA 2023 ROK

Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 107 ), Zarząd Powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalność samorządu w roku poprzednim. Zakres opracowanego dokumentu obejmuje w szczególności realizację polityk, programów, strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego.

Rada Powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

Debata nad raportem o stanie powiatu mieleckiego za rok 2023 będzie miała miejsce na III sesji Rady Powiatu Mieleckiego zwołanej na dzień 19 czerwca 2024 roku.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad „Raportem o stanie Powiatu Mieleckiego za rok 2023” składa do Przewodniczącego Rady Powiatu (Starostwo Powiatowe w Mielcu ul. Wyspiańskiego 6, Biuro Rady i Zarządu Powiatu pok. 120,I piętro) pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 300 mieszkańców powiatu mieleckiego. Zgłoszenia przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu.

Zgłoszenie pisemne należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym sesję, podczas której będzie rozpatrywany raport o stanie powiatu. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącego Rady. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

 

Pliki do pobrania

Ostatnia modyfikacja: 14-05-2021 09:30
Utworzone przez: ALAN ROSENBEIGER
Opublikowane przez: ALAN ROSENBEIGER