A A A

obraz8.png

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Petycja może być złożona w interesie:

1) publicznym;
2) podmiotu wnoszącego petycję;
3) podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Petycję można kierować do Starostwa Powiatowego w Mielcu w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres:

Starostwo Powiatowe w Mielcu
ul. Wyspiańskiego 6
39-300 Mielec

lub na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na Platformie ePUAP: 4rb2gaa99s

lub na adres poczty elektronicznej: starostwo@powiat-mielecki.pl lub na fax Starostwa: (017) 78 00 530

Petycję można również złożyć osobiście w Kancelarii ogólnej Starostwa (na parterze) w godzinach pracy Urzędu.

Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji reguluje ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2014 r., poz. 1195).

Ostatnia modyfikacja: 30-07-2018 14:35
Utworzone przez: ALAN ROSENBEIGER
Opublikowane przez: ALAN ROSENBEIGER