A A A

Transport, licencje

30.07.2018

LICENCJA 7-9

1. Oświadczenie o niekaralności zarządzającego transportem
2. Udzielenie licencji na transport
3. Uzyskanie dodatkowego wpisu do licencji
4. Uzyskanie wtórnika licencji
5. Uzyskanie wtórnika wypisu z licencji
6. Oświadczenie o dobrej reputacji_do licencji
7. Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców_do licencji
8. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem_do licencji
9. Wniosek o udzielenie licencji_7-9 osób lub przeniesienie uprawnień
10. Wniosek o wydanie dodatkowych wypisów do licencji_7-9 lub wtórnik wypisu
11. Wniosek o wydanie wtórnika licencji_7-9 osób lub zmianę danych
12. Wykaz pojazdów

LICENCJA SAMOCHÓD OSOBOWY

13. Oświadczenie o dobrej reputacji_do licencji
14. Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców_do licencji
15. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem_do licencji
16. Wniosek o udzielenie licencji_samochód osobowy lub przeniesienie uprawnień
17. Wniosek o wydanie dodatkowych wypisów do licencji_samochód osobowy lub wtórnik wypisu
18. Wniosek o wydanie wtórnika licencji_samochód osobowy lub zmianę danych
19. Wykaz pojazdów

LICENCJA SPEDYCJA

20. Oświadczenie o dobrej reputacji_do licencji
21. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem_do licencji
22. Wniosek o udzielenie licencji_spedycja lub przeniesienie uprawnień
23. Wniosek o wydanie wtórnika licencji_spedycja lub zmianę danych

LICENCJA STARE

24. Oświadczenie o bazie eksploatacyjnej
25. Oświadczenie o niekaralności przedsiębiorcy
26. Oświadczenie o niekaralności zarządzającego transportem
27. Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców
28. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem
29. Wniosek o wydanie dodatkowego wypisu lub wtórnika wypisu do licencji
30. Wniosek o zmianę, wydanie wtórnika lub przeniesienie uprawnień z licencji
31. Wykaz pojazdów

ZAŚWIADCZENIA NA PRZEWOZY

32. Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców_do zaświadczenia
33. Wniosek o wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne_ZPW-1
34. Wykaz pojazdów

ZEZWOLENIA LINIA REGULARNA I REGULARNA SPECJALNA

35. Wniosek o udzielenie, przedłużenie terminu ważności zezwolenia_regularne i regularne specjalne
36. Wniosek o wydanie wtórnika wypisu z zezwolenia_regularne i regularne specjalne
37. Wniosek o wydanie wtórnika zezwolenia_regularne i regularne specjalne
38. Wniosek o zmianę zezwolenia_regularne i regularne specjalne
39. Wniosek o zmianę zezwolenia_regularne i regularne specjalne
40. Wykaz pojazdów_REGULARNE I REGULARNE SPECJALNE

ZEZWOLENIE PRZEWOŹNIK

41. Oświadczenie o bazie eksploatacyjnej
42. Oświadczenie o niekaralności przedsiębiorcy
43. Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców
44. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem
45. Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub przeniesienie uprawnień
46. Wniosek o wydanie dodatkowego wypisu lub wtórnika wypisu z zezwolenia zawód przewoźnika drogowego
47. Wniosek o zmianę zezwolenia lub wydanie wtórnika
48. Wykaz pojazdów

Pliki do pobrania

Ostatnia modyfikacja: 30-07-2018 12:02
Utworzone przez: ALAN ROSENBEIGER
Opublikowane przez: ALAN ROSENBEIGER

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano