Rejestracja pojazdów

30.07.2018

  1. Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
  3. Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu
  4. Wniosek o zwrot dowodu rejestracyjnego
  5. Dokonanie adnotacji w DR o przystosowaniu pojazdu do ciągnięcia przyczepy, do nauki jazdy lub jako taksówka
  6. Dokonanie adnotacji w DR o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem
  7. Dokonanie lub anulowanie wpisu w dowodzie rejestracyjnym o zastawie rejestrowym
  8. Dopisanie, wykreślenie w dowodzie rejestracyjnym współwłaściciela (współwłaścicieli) pojazdu
  9. Rejestracja czasowa pojazdu (tablice czasowe)
10. Rejestracja nowego pojazdu
11. Rejestracja pojazdu marki SAM
12. Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
13. Rejestracja pojazdu zabytkowego
14. Rejestracja używanego pojazdu zarejestrowanego poza powiatem mieleckim
15. Rejestracja używanego pojazdu zarejestrowanego w powiecie mieleckim
16. Utrata, zniszczenie karty pojazdu
17. Utrata, zniszczenie dowodu rejestracyjnego
18. Wydanie zgody na nadanie numeru nadwozia, podwozia lub ramy
19. Wymiana dowodu rejestracyjnego (brak miejsca na wpis aktualnego badania technicznego)
20. Zgłoszenie zmiany danych zamieszczonych w DR zaistniałych w wyniku wprowadzenia zmian konstrukcyjnych
21. Zgłoszenie zniszczenia, utraty tabliczki znamionowej
22. Zgłoszenie zniszczenia, utraty nalepki kontrolnej, znaków legalizacyjnych
23. Zmiana adresu lub siedziby właściciela w dowodzie rejestracyjnym
24. Zniszczenie, zgubienie, kradzież tablic rejestracyjnych nowego typu, tzw. białych
25. Zniszczenie, zgubienie, kradzież tablic rejestracyjnych starego typu (tzw. czarnych)
27. OŚWIADCZENIE
28. Załącznik nr 1
29. Załącznik nr 2
30. Załącznik nr 3
31. Załącznik nr 4
32. Załącznik nr 5
33. Załącznik nr 6
34. Załącznik nr 7
35. Załącznik nr 8
36. Załącznik nr 9
37. Załącznik nr 10
38. Załącznik nr 11
39. Załącznik nr 12
40. Załącznik nr 13
41. Załącznik nr 14
42. PEŁNOMOCNICTWO
43. Zawiadomienie o zbyciu pojazdu
44. Wniosek o wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej

Pliki do pobrania

Ostatnia modyfikacja: 21-01-2019 09:07
Utworzone przez: ALAN ROSENBEIGER
Opublikowane przez: ALAN ROSENBEIGER

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano