A A A

Transport, zezwolenia

30.07.2018

DROGI

1. Wniosek o zatwierdzenie projektu organizacji ruchu drogowego
2. Zawiadomienie o terminie wprowadzenia zmiany organizacji ruchu

IMPREZY NA DROGACH

3. Plan bezpieczeństwa imprezy
4. Wniosek o wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny
5. Zobowiązanie organizatora

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW

6. Uzyskanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
7. Uzyskanie legitymacji instruktora nauki jazdy
8. Uzyskanie przedłużenia terminu ważności legitymacji instruktora nauki jazdy
9. Wniosek o przedłużenie terminu ważności legitymacji instruktora nauki jazdy, wymianę, wtórnik.
10. Wniosek o wpis do rejestru OSK

ZAŚWIADCZENIA

11. Uzyskanie zaświadczenia na wykonywanie krajowych przewozów drogowych osób/rzeczy na potrzeby własne
12. Zgłoszenie zmian do zaświadczenia na wykonywanie krajowych przewozów drogowych osób/rzeczy na potrzeby własne

ZEZWOLENIA

13. Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
14. Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
15. Uzyskanie karty parkingowej osoby niepełnosprawnej

ZAŁĄCZNIKI

16. Załącznik KP-1 - wniosek o wydanie karty parkingowej
17. Załącznik OSK-1 - wniosek o wpis/zmianę zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców
18. Załącznik LI-1 - wniosek o przedłużenie ważności legitymacji instruktora nauki jazdy
19. Załącznik TR-1 - wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób/rzeczy/spedycji
20. Załącznik TR-2 - oświadczenie o zamiarze zatrudnienia
21. Załącznik TR-3 - wykaz pojazdów do licencji na krajowy transport drogowy rzeczy
22. Załącznik TR-4 - wykaz pojazdów do licencji na krajowy transport drogowy osób
23. Załącznik TR-5 - wniosek o wydanie wypisu do posiadanej licencji na krajowy transport drogowy
24. Załącznik TR-6 - wniosek o wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób/rzeczy/spedycji
25. Załącznik TR-7 - wniosek o wydanie wtórnika wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób/rzeczy
26. Załącznik ZPW-1 - wniosek o wydanie zaświadczenia na wykonywanie krajowych przewozów drogowych na potrzeby własne
27. Załącznik ZPW-2 - wykaz pojazdów do zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne
28. Załącznik ZR-1 - wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym osób
29. Załącznik ZRS-1 - wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób

Pliki do pobrania

 • 29 [ .doc ] 162 bytes
 • 28 [ .doc ] 47.50 KB
 • 27 [ .doc ] 43.00 KB
 • 26 [ .doc ] 41.00 KB
 • 25 [ .doc ] 44.00 KB
 • 24 [ .doc ] 44.00 KB
 • 23 [ .doc ] 36.50 KB
 • 22 [ .doc ] 42.50 KB
 • 21 [ .doc ] 43.00 KB
 • 20 [ .doc ] 27.50 KB
 • 19 [ .doc ] 44.50 KB
 • 18 [ .doc ] 38.50 KB
 • 17 [ .doc ] 47.50 KB
 • 16 [ .doc ] 27.00 KB
 • 15 [ .pdf ] 109.09 KB
 • 14 [ .pdf ] 121.10 KB
 • 13 [ .pdf ] 120.70 KB
 • 12 [ .pdf ] 124.46 KB
 • 11 [ .pdf ] 123.92 KB
 • 10 [ .pdf ] 230.38 KB
 • 9 [ .pdf ] 39.17 KB
 • 8 [ .pdf ] 104.25 KB
 • 7 [ .pdf ] 98.62 KB
 • 6 [ .pdf ] 164.97 KB
 • 5 [ .pdf ] 41.47 KB
 • 4 [ .pdf ] 265.20 KB
 • 3 [ .pdf ] 153.15 KB
 • 2 [ .pdf ] 222.63 KB
 • 1 [ .pdf ] 229.08 KB
Ostatnia modyfikacja: 30-07-2018 12:01
Utworzone przez: ALAN ROSENBEIGER
Opublikowane przez: ALAN ROSENBEIGER

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
 2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
 3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
 4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

 • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano