A A A

XI Sesja Rady Powiatu Mieleckiego

09.10.2019

ZAWIADOMIENIE


XI SESJA
RADY POWIATU MIELECKIEGO
odbędzie się w dniu  16 października 2019 r. o godz. 12.00

w Sali Obrad Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Wyspiańskiego 6


TEMATYKA OBRAD:


1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu Mieleckiego.
2. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/35/2019 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2019 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2019.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI/56/2019 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 2 kwietnia 2019 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Mieleckim w 2019 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego Nr 2.
9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisław Konarskiego w Mielcu w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Mielcu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Mielcu w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Mielcu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu w czteroletnie III Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego IV Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu w czteroletnie IV Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych wchodzące w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu w czteroletnie III Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych wchodzące w skład Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego IV Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu w czteroletnie IV Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych wchodzące w skład Zespołu Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu.
16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu w pięcioletnie Technikum Nr 1 wchodzące w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu.
17. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 2 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu w pięcioletnie Technikum Nr 2 wchodzące w skład Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu.
18. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 3 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu w pięcioletnie Technikum Nr 3 wchodzące w skład Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu.
19. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 4 wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu w pięcioletnie Technikum Nr 4 wchodzące w skład Zespołu Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu.
20. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Mielcu wchodzącego w skład zespołu pn. Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu w Centrum Kształcenia Zawodowego w Mielcu.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Mieleckiego Nr VI/43/03 z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie połączenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Mielcu i Powiatowego Ośrodka Metodycznego w Mielcu w zespół – Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu.
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Borowa zadania w zakresie zimowego utrzymania określonych dróg powiatowych w listopadzie i grudniu 2019 roku.
23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Przecław zadania w zakresie zimowego utrzymania określonych dróg powiatowych w listopadzie i grudniu 2019 roku.
24. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
25. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 26 sierpnia 2019 roku.
26. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
27.Interpelacje, wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych.

OBRADY RADY POWIATU SĄ JAWNE

Przewodniczący
Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Ostatnia modyfikacja: 09-10-2019 12:56
Utworzone przez: ALAN ROSENBEIGER
Opublikowane przez: ALAN ROSENBEIGER

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano