A A A

XIX sesja Rady Powiatu Mueleckiego

02.07.2020

ZAWIADOMIENIE
XIX SESJA
RADY POWIATU MIELECKIEGO
odbędzie się w dniu
 16 lipca 2020 r. o godz. 12.00
w Sali Obrad  Starostwa Powiatowego w Mielcu
przy ul. Wyspiańskiego 6
TEMATYKA OBRAD:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
2. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
3. Raport o stanie Powiatu Mieleckiego za 2019 rok:
a) przedstawienie raportu o stanie Powiatu Mieleckiego za 2019 rok;
b) debata nad raportem o stanie Powiatu Mieleckiego za 2019 rok:
a. głosy radnych;
b. głosy mieszkańców.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad „Raportem o stanie Powiatu Mieleckiego za rok 2019” składa do Przewodniczącego Rady Powiatu (Starostwo Powiatowe w Mielcu ul. Wyspiańskiego 6, Biuro Rady i Zarządu Powiatu pok. 120, I piętro) pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 300 mieszkańców powiatu mieleckiego. Zgłoszenia przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu.

Zgłoszenie pisemne należy złożyć najpóźniej w dniu 15 lipca 2020 r., to jest w dniu poprzedzającym sesję, podczas której będzie rozpatrywany raport o stanie powiatu. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącego Rady. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby. Link do zgłoszenia: http://bip.powiat-mielecki.pl/dla-mieszkancow/raport-o-stanie-powiatu/raport-o-stanie-powiatu---2019-1.html

4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Mieleckiego.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu:
a) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Mieleckiego za 2019 rok;
b) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Mieleckiego z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu naprawczego na lata 2020-2022
z prognozą finansową na lata 2020-2030 Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2020 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia Nr 3 w Mielcu oraz włączenia jej do Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji z dniem 31 sierpnia 2020 Szkoły Policealnej Nr 2
w Zespole Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji z dniem 31 sierpnia 2020 Szkoły Policealnej
w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/129/2019 Rady Powiatu Mieleckiego, w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz harmonogramu dyżurów całodobowych na terenie Powiatu Mieleckiego w 2020 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 20 kwietnia 2020 roku.
14. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli za I półrocze 2020 r.
15.  Interpelacje, wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych.

OBRADY RADY POWIATU SĄ JAWNE

        Przewodniczący
Rady Powiatu Mieleckiego
        Marek Paprocki 
                                          
* Zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy o samorządzie powiatowym obrady Rady Powiatu Mieleckiego są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Podczas sesji odbywa się także fotografowanie, filmowanie, i rejestracja audio osób biorących w niej udział. Biorąc udział w sesji Rady Powiatu uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swojego wizerunku i rozpowszechnianie  na stronie: Powiatu Mieleckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Pliki do pobrania

Ostatnia modyfikacja: 06-07-2020 10:46
Utworzone przez: Joanna Tomczak
Opublikowane przez: MONIKA PIATEK

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano