A A A

XVIII Sesja Rady Powiatu Mieleckiego

10.06.2020

ZAWIADOMIENIE
XVIII SESJA
RADY POWIATU MIELECKIEGO
odbędzie się w dniu
 19 czerwca 2020 r. o godz. 9.00
w Sali Obrad  Starostwa Powiatowego w Mielcu
przy ul. Wyspiańskiego 6

TEMATYKA OBRAD:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
2. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/136/2019 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2020 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Mielec.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Mieleckim w 2020 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/129/2019 Rady Powiatu Mieleckiego, w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz harmonogramu dyżurów całodobowych na terenie Powiatu Mieleckiego w 2020 roku.
8. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/129/2019 Rady Powiatu Mieleckiego, w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz harmonogramu dyżurów całodobowych na terenie Powiatu Mieleckiego w 2020 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego i wybrania kandydata na stanowisko Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Mielec zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania
z działalności Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu za 2019 rok.
13. Informacja Dyrektora Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZ w Mielcu dotycząca zawartych umów z tytułu najmu aktywów trwałych pomiędzy PSPR SPZ w Mielcu,
a podmiotami wykonującymi działalność leczniczą oraz wykonującymi działalność w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego wraz z wielkością przychodów otrzymywanych z tego tytułu w roku 2019.
14. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania
z działalności Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda  Biernackiego w Mielcu za 2019 rok.  
16. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty finansowej netto Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu za rok 2019 przez Powiat Mielecki.
17. Informacja zbiorcza o umowach zawartych w 2019 r. przez Szpital Specjalistyczny im.
E. Biernackiego w Mielcu i wielkości miesięcznych przychodów z tego tytułu. 
18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 5 lutego 2020 roku.
19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 26 kwietnia 2020 roku.
20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 1 maja 2020 roku.
21. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Mieleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2019 rok.
22. Informacja o realizacji Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy dla Powiatu Mieleckiego na lata 2016-2022.
23. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu za 2019 r. wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2020.
24. Roczna Ocena działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mielcu przy ul. Kocjana 15
za rok 2019 prowadzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu.
25.  Sprawozdanie z realizacji „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Mieleckim na lata 2016-2022” za 2019 rok.
26. Sprawozdanie organizatora rodzinnej pieczy zastępczej – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu z efektów pracy za rok 2019.
27. Ocena zasobów pomocy społecznej na terenie Powiatu Mieleckiego za rok 2019 wraz
z rekomendacjami.
28. Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Mielcu.
29. Sprawozdanie z realizacji zadań przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej
w Mielcu za rok 2019.
30. Sprawozdanie o stanie sanitarno –higienicznym Powiatu Mieleckiego w 2019 r.
31. Sprawozdanie z działalności Inspekcji Weterynaryjnej Powiatu Mieleckiego za rok 2019.
32. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mielcu za 2019 r.
33. Interpelacje, wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych.


OBRADY RADY POWIATU SĄ JAWNE
        Przewodniczący
Rady Powiatu Mieleckiego
        Marek Paprocki 
                                          
* Zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy o samorządzie powiatowym obrady Rady Powiatu Mieleckiego są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Podczas sesji odbywa się także fotografowanie, filmowanie, i rejestracja audio osób biorących w niej udział. Biorąc udział w sesji Rady Powiatu uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swojego wizerunku i rozpowszechnianie  na stronie: Powiatu Mieleckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Pliki do pobrania

Ostatnia modyfikacja: 10-06-2020 14:03
Utworzone przez: Joanna Tomczak
Opublikowane przez: MONIKA PIATEK

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano