A A A

Uchwały Rady Powiatu Mieleckiego II

06.12.2018

 • II/6/2018 28.11.2018r. w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz składów osobowych stałych komisji Rady Powiatu Mieleckiego.
 • II/7/2018 28.11.2018r. w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Powiatu Mieleckiego.
 • II/8/2018 28.11.2018r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Mieleckiego.
 • II/9/2018 28.11.2018r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Mieleckiego.
 • II/10/2018 28.11.2018r. w sprawie wyboru Sekretarza Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Mieleckiego.
 • II/11/2018 28.11.2018r. w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Mieleckiego.
 • II/12/2018 28.11.2018r. w sprawie ustalenia składu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Mieleckiego.
 • II/13/2018 28.11.2018r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Mieleckiego.
 • II/14/2018 28.11.2018r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Mieleckiego.
 • II/15/2018 28.11.2018r. w sprawie wyboru Sekretarza Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Mieleckiego.
 • II/16/2018 28.11.2018r. w sprawie wyboru członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Mieleckiego.
 • II/17/2018 28.11.2018r. w sprawie ustalenia składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Mieleckiego.
 • II/18/2018 28.11.2018r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty – Przewodniczącego Zarządu Powiatu Mieleckiego.
 • II/19/2018 28.11.2018r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Mieleckiego.
 • II/20/2018 28.11.2018r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Powiatu Mieleckiego.
 • II/21/2018 28.11.2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/269/2017 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego.
 • II/22/2018 28.11.2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2018 rok.
 • II/23/2018 28.11.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2018.
 • II/24/2018 28.11.2018r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/288/2018 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Mieleckim w 2018 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 • II/25/2018 28.11.2018r. w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Powiatu Mieleckiego wchodzącego w skład Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu i wybrania kandydata na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu.
 • II/26/2018 28.11.2018r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz harmonogramu dyżurów całodobowych na terenie Powiatu Mieleckiego w 2019 roku
 • II/27/2018 28.11.2018r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Mieleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”.

Pliki do pobrania

Ostatnia modyfikacja: 04-01-2019 10:57
Utworzone przez: ALAN ROSENBEIGER
Opublikowane przez: ALAN ROSENBEIGER

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
 2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
 3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
 4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

 • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano