A A A

obraz9.png

L.P DATA ZŁOŻENIA PODMIOT WNOSZĄCY PRZEDMIOT PETYCJI PRZEWIDYWANY TERMIN ZAŁATWIENIA SPOSÓB ZAŁATWIENIA SKAN PETYCJI
1 16.11.2015 Kancelaria prawna "Świeca i Wspólnicy" sp.k.

Wszczęcie kontroli w zakresie prawidłowości badań technicznych marek Volkswagen, Seat, Audi, Skoda i Porsche 

16.02.2016   załącznik nr 1
2  31.07.2019 Casus Noster  Polityka Zarządzania Konfliktem Interesów   31.10.2019 Uchwała X/84/2019  załącznik nr 2* 
3 15.10.2019  Niezweryfikowany podpis elektroniczny  Obrót bezgotówkowy  15.01.2020  Uchwała 53/373/2019  załącznik nr 3 
4 29.11.2019  Renata Sutor Zmiana przepisów prawa miejscowego    28.02.2020 Uchwała
XIV/151/2019 
 załącznik nr 4
5  06.12.2019 Renata Sutor  Zmiana przepisów prawa miejscowego    06.03.2020  Uchwała XV/159/2020 Załącznik Nr 5 
6  04.02.2020  Radna Gminy Przecław
Sołtys Sołectwa Kiełków
Przedstawiciele Rady Sołeckiej
Wykonanie projektu technicznego oraz budowa chodnika przy drodze powiatowej   04.05.2020  Uchwała nr XVII/173/2020  załącznik nr 6
7 02.04.2020  Renata Sutor

Wprowadzenie lokalnej "tarczy antykryzysowej"

 02.07.2020 Uchwała nr 80/526/2020 załącznik nr 7 
8 18.04.2020 Członkowie Rady Osiedla


Protest przeciwko planowanej budowie masztów z nadajnikami telefonii komórkowej  

18.07.2020 Odpowiedź na petycję załącznik nr 8
9. 15.12.2020 Jakub Gawron

Uchylenie uchwały - stanowiska Rady Powiatu Mieleckiego "w sprawie powstrzymania ideologii "LGBT" przez wspólnotęsamorządową" z dnia 14 czerwca 2019

15.06.2021 Uchwała Nr XXXI/278/2021 Załącznik Nr 9
10. 10.03.2021

Piotr Gamracy - radny Rady Gminy Mielec

Kacper Głaz - radny Powiatu Mieleckiego

w sprawie budowy ronda w miejscowości Chorzelów na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1142 relacji Chrząstów - Chorzelów - Trześń  z drogą nr 1161 relacji Tuszów Narodowy - Chorzelów - Mielec

10.09.2021 Uchwała Nr XXXI/277/2021 Załacznik Nr 10
11. 14.07.2021

w sprawie transportu zbiorowego Powiatu Mieleckiego

5.08.2021 Odpowiedź na petycję Petycja
12. 24.09.2021

Kazimierz Gacek - radny Powiatu Mieleckiego

Mieszkańcy Podleszan

w sprawie wykonania chodnika od drogi Podleszany - Wylów do drogi gminnej Tarnowiec II

11.10.2021 Odpowiedź na petycję Petycja

Pliki do pobrania

Ostatnia modyfikacja: 30-07-2018 14:37
Utworzone przez: ALAN ROSENBEIGER
Opublikowane przez: ALAN ROSENBEIGER

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano