A A A

Zarządzenia Starosty od 1 do 20

28.02.2019

ZARZĄDZENIE NR 1/2019
W sprawie powołania komisji odbioru końcowego robót budowlanych pn. „Remont schodów wejściowych wraz z pochylnią dwóch klatek schodowych oraz części pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Wyspiańskiego 6.”

ZARZĄDZENIE Nr 2/2019
W sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia egzaminu dla pracownika Starostwa Powiatowego w Mielcu po zakończeniu służby przygotowawczej

ZARZĄDZENIE NR 3/2019
W sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy: „dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu”

ZARZĄDZENIE NR 4/2019
W sprawie zmiany Zarządzenia nr 16/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 21 lutego 2017 roku dotyczące powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

ZARZĄDZENIE NR 5/2019
W sprawie powołania komisji odbioru końcowego robót budowlanych pn. „Zaprojektowanie i wykonanie nowoczesnego Systemu Alarmowania i Ostrzegania Ludności na terenie powiatu mieleckiego.”

ZARZĄDZENIE NR 6/2019
W sprawie powołania oraz sposobu działania Komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego do dalszego użytkowania w działalności Starostwa Powiatowego w Mielcu.

ZARZĄDZENIE NR 7/2019
W sprawie przeprowadzenie kontroli w Centrum Obsługi Jednostek Powiatu Mieleckiego

ZARZĄDZENIE NR 8/2019
W sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej i bezpieczeństwa powiatu mieleckiego w 2019 roku

ZARZĄDZENIE NR 9/2019
W sprawie powołania zespołu ds. oszacowania ryzyka dla przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Mielcu

ZARZĄDZENIE Nr 10/2019
W sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki budżetowe

ZARZĄDZENIE NR 11/2019
W sprawie zmiany zarządzania nr 55/2015 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie powołania w Starostwie Powiatowym stałej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych

ZARZĄDZENIE NR 12/2019
W sprawie powołania pracownika Zamawiającego w skład Komisji Przetargowej na potrzeby postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

ZARZĄDZENIE NR 13/2019
W sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej imienia Księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Mielcu w 2019r.

ZARZĄDZENIE NR 14/2019
W sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego i wyłonienia Partnera/Partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Mielec stawia na zawodowców – edycja II”, w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-025/19, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, Oś Priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

ZARZĄDZENIE NR 15/2019
W sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Starostwie Powiatowym w Mielcu.

ZARZĄDZENIE NR 16/2019
w sprawie wyznaczenia przewodniczącego Rady Społecznej działającej przy Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu.

ZARZĄDZENIE NR 17/2019
w sprawie wyznaczenia przewodniczącego Rady Spoełcznej działającej przy Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu.

ZARZĄDZENIE NR 18/2019
W sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu „Przebudowa zdegradowanych obiektów na terenie MOF Mielec w celu nadania im nowych funkcji społecznych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr VI Spójność przestrzenna i społeczna RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

ZARZĄDZENIE NR 19/2019
W sprawie powołania Komisji ds. oceny wniosków o przyznanie dotacji na ochronę zabytków

ZARZĄDZENIE NR 20/2019
W sprawie powołania Komisji ds. oceny wniosków o przyznanie dotacji na ochronę zabytków

Pliki do pobrania

Ostatnia modyfikacja: 09-05-2019 09:02
Utworzone przez: Zarząd Powiatu Mieleckiego
Opublikowane przez: ALAN ROSENBEIGER

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano