A A A

Zarządzenia Starosty od 21 do 40

22.03.2019

Zarządzenie nr 21/2019 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 20 marca 2019 r.
w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym w Mielcu.

Zarządzenie nr 22/2019 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 25 marca 2019 roku
w sprawie wprowadzenia instrukcji o organizacji gospodarki transportowej w Starostwie Powiatowym w Mielcu.

Zarządzenie nr 23/2019
W sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia egzaminu dla pracownika Starostwa Powiatowego w Mielcu po zakończeniu służby przygotowawczej

Zarządzenie nr 24/2019
w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym w Mielcu

Zarządzenie nr 25/2019
w sprawie zmiany Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Mielcu.

Zarządzenie nr 26/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r.
w spawie powołania komisji odbioru końcowego robót budowlanych pn. „Wykonanie robót remontowych części pomieszczeń II piętra w budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Wyspiańskiego 6”

Zarządzenie Nr 27/2019
w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność Gminy Padew Narodowa, położonych na terenie Gminy Padew Narodowa, obręby: Padew Narodowa, Pierzchnę i Kębłów, pow. mielecki, woj. podkarpackie.

Zarządzenie nr 28/2019, 25 kwietnia 2019 r.
w sprawie ustalenia dnia 24.12.2019 r. dniem wolnym od pracy w Starostwie Powiatowym w Mielcu

Zarządzenie nr 29/2019, 6 maja 2019 roku
w sprawie powołania i odwołania członków Państwowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Mielcu oraz zmiany zarządzenia nr 18/2013  Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 27 marca 2013r. w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Mielcu.

Zarządzenie nr 30/2019, 7 maja 2019 roku
w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym w Mielcu

Zarządzenie 31/2019, 13 maja 2019 rok
W sprawie wykonania zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych, niestanowiących własności Skarbu Państwa.

Zarządzenie nr 32/2019, 14 maja 2019 roku
w sprawie wykoania zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych, niestanowiących własności Skarbu Państwa

Zarządzenie nr 33/2019, 13 maja 2019 r.
w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym w Mielcu.

Zarządzenie nr 34/2019, 15 maja 2019 roku
w sprawie ustalenia dnia 21 czerwca 2019 roku dniem wolnym od pracy w Starostwie Powiatowym w Mielcu

Zarządzenie nr 35/2019, 21 maja 2019 roku
w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego

Zarządzenie nr 36/2019, 22 maja 2019 roku
w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego

Zarządzenie nr 37/2019, 23 maja 2019 roku
W sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego

Zarządzenie nr 38/2019, 27 maj 2019 rok
W sprawie ogłoszenia XIX edycji konkursu „Komputer dla Najlepszego”

Zarządzenie nr 39/2019 z dnia 28.05.2019 r.
sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego 

Zarządzenie Nr 40/2019 z dnia 28.05.2019 r.
sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego 

Pliki do pobrania

Ostatnia modyfikacja: 28-05-2019 12:59
Utworzone przez: Stanisław Lonczak
Opublikowane przez: ALAN ROSENBEIGER

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano