A A A

Zarządzenia Starosty od 41 do 60

28.02.2019

ZARZĄDZENIE NR 41/2018
W sprawie powołania pracownika Zamawiającego w skład Komisji Przetargowej na potrzeby postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wyposażenie Sali obrad Starostwa Powiatowego w Mielcu w system do prowadzenia obrad, głosowań, transmisji, retransmisji, publikacji oraz wizualizacji”

ZARZĄDZENIE NR 42/2018
W sprawie powołania pracownika Zamawiającego w skład Komisji Przetargowej na potrzeby postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remont schodów wejściowych wraz z pochylnią, dwóch klatek schodowych oraz części pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego m Mielcu przy ul. Wyspiańskiego 6”

ZARZĄDZENIE NR 43/2018
W sprawie powołania komisji odbioru końcowego robót budowlanych pn. „budowa podnośnika zewnętrznego w szybie konstrukcji stalowej przy budynku Przychodni Zdrowia nr 1 przy ul. Sandomierskiej w Mielcu wraz z przebudową przyłącza gazowego.”

ZARZĄDZENIE NR 44/2018
W sprawie powołania pracownika Zamawiającego w skład Komisji Przetargowej na potrzeby postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki pn. „Wyposażenie Sali obrad Starostwa Powiatowego w Mielcu w system do prowadzenia obrad, głosowań, transmisji, retransmisji, publikacji oraz wizualizacji.

ZARZĄDZENIE NR 45/2018
W sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy: „ds. obsługi ewidencji gruntów i budynków” w Starostwie Powiatowym w Mielcu.

ZARZĄDZENIE NR 46/2018
W sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy: „ds. gospodarowania mieniem” w Starostwie Powiatowym w Mielcu.

ZARZĄDZENIE NR 47/2018
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oddanej w trwały zarząd Prokuraturze Okręgowej w Tarnobrzegu, położonej w Mielcu, obręb Osiedle, oznaczonej w ewidencji gruntów rolnych jako działki nr 1722/3, 1723/4 o łącznej powierzchni 0,1449 ha, objętej KW TB1M/00066150/1 na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Mielcu, ul. Grunwaldzka 3, 39-300 Mielec, posiadającej numer identyfikacji podatkowej NIP-817-166-72-58, regon:690515014, Spółki wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000081748

ZARZĄDZENIE NR 48/2018
W sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy: „ds. uzgadniania dokumentacji projektowej” w Starostwie Powiatowym w Mielcu.

ZARZĄDZENIE NR 49/2018
W sprawie powołania pracownika Zamawiającego w skład Komisji Przetargowej na potrzeby postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zadanie I: Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia nr 4 w Mielcu przy ul. Żeromskiego; Zadanie II: Przebudowa budynku Przychodni nr 4 w Mielcu przy ul. Żeromskiego”

ZARZĄDZENIE NR 50/2018
W sprawie wprowadzenia instrukcji o organizacji gospodarki transportowej w Starostwie Powiatowym w Mielcu.

ZARZĄDZENIE NR 51/2018
W sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia egzaminu dla pracownika Starostwa Powiatowego w Mielcu po zakończeniu służby przygotowawczej.

ZARZĄDZENIE NR 52/2018
W sprawie zmiany zarządzenia nr 74/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu „Zawody przyszłości – doskonalenie kształcenia zawodowego w powiecie mieleckim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowych VII-IX RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

ZARZĄDZENIE NR 53/2018
W sprawie organizacji i funkcjonowania punktu kontaktowego Host Nation Support (HNS) w Starostwie Powiatowym w Mielcu.
ZARZĄDZENIE NR 54/2018 W sprawie powołania pracownika Zamawiającego w skład Komisji Przetargowej na potrzeby postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa i montaż mebli na potrzeby Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Wyspiańskiego 6”

ZARZĄDZENIE NR 55/2018
W sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia egzaminu dla pracowników Starostwa Powiatowego w Mielcu

ZARZĄDZENIE NR 56/2018
W sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy: „ds. budownictwa” W starostwie Powiatowym w Mielcu.

ZARZĄDZENIE NR 57/2018
W sprawie powołania zespołu ds. oceny merytorycznej i formalnej wniosku Miejskiego Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników warsztatu terapii zajęciowej

ZARZĄDZENIE NR 58/2018
W sprawie powołania i odwołania członków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Mielcu oraz zmiany zarządzania nr 18/2013 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Mielcu.

ZARZĄDZENIE NR 59/2018
W sprawie powołania pracownika Zamawiającego w skład Komisji Przetargowej na potrzeby postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa infrastruktury sportowej na terenie II LO w Mielcu”

ZARZĄDZENIE NR 60/2018
W sprawie zmiany zarządzenia dot. ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów i zastępców dyrektorów samorządowych jednostek organizacyjnych Powiatu Mieleckiego

Pliki do pobrania

Ostatnia modyfikacja: 29-03-2019 14:22
Utworzone przez: Zarząd Powiatu Mieleckiego
Opublikowane przez: ALAN ROSENBEIGER

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano