A A A

Zarządzenia Starosty od 61 do 80

28.02.2019

ZARZĄDZENIE NR 61/2018
W sprawie powołania pracownika Zamawiającego w skład Komisji Przetargowej na potrzeby postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz z koncepcją na budowę hali sportowej przy ZSE w Mielcu ul. Warszawska 1”

ZARZĄDZENIE NR 62/2018
W sprawie powołania Komisji ds. oceny wniosków o przyznanie dotacji na ochronę zabytków

ZARZĄDZENIE NR 63/2018
W sprawie organizacji Jarmarku Świątecznego w Mielcu

ZARZĄDZENIE NR 64/2018
W sprawie powołania pracownika Zamawiającego w skład Komisji Przetargowej na potrzeby postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej na przebudowę boiska na wielofunkcyjne boisko sportowe przy Powiatowym Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu”

ZARZĄDZENIE NR 65/2018
W sprawie ustalenia zasad bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Mielcu

ZARZĄDZENIE NR 66/2018
W sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Starostwie Powiatowym w Mielcu

ZARZĄDZENIE NR 67/2018
W sprawie wyznaczenia do pełnienia funkcji inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego i administratora systemu w Starostwie Powiatowym w Mielcu

ZARZĄDZENIE NR 68/2018
W sprawie powołania stałej Komisji Inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym w Mielcu

ZARZĄDZENIE NR 69/2018
W sprawie przeprowadzenie kontroli w Powiatowym Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu

ZARZĄDZENIE NR 70/2018
W sprawie zmiany zarządzenia nr 55/2015 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie powołania w Starostwie Powiatowym stałej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych

ZARZĄDZENIE NR 71/2018
W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Mielcu

ZARZĄDZENIE NR 72/2018
W sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz zapasów materiałów znajdujących się w Powiatowym Magazynie Przeciwpowodziowym i Powiatowym Magazynie Obrony Cywilnej w Starostwie Powiatowym w Mielcu

ZARZĄDZENIE NR 73/2018
W sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej towarów i druków ścisłego zarachowania w Starostwie Powiatowym w Mielcu

ZARZĄDZENIE NR 74/2018
W sprawie wyznaczenia Przewodniczącego Rady Społecznej działającej przy Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu

ZARZĄDZENIE NR 75/2018
W sprawie wyznaczenia Przewodniczącego Rady Społecznej działającej przy Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

ZARZĄDZENIE NR 76/2018
W sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 74/2018 oraz Zarządzenia Nr 75/2018

ZARZĄDZENIE NR 77/2018
W sprawie przygotowania i przeprowadzenia na terenie województwa podkarpackiego wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania nt. „Realizacja przez podmioty wojewódzkiego systemu zarządzania kryzysowego oraz systemu wykrywania i alarmowania procedur reagowania i oceny sytuacji skażeń po wystąpieniu zagrożeń CBRN wraz z ostrzeganiem i alarmowaniem ludności za pomocą alternatywnych narzędzi technicznych w sytuacji awarii sieci energetycznej” z udziału sił i środków powiatu mieleckiego.

ZARZĄDZENIE NR 78/2018
W sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu „Termomodernizacja wraz z przebudową i modernizacją Przychodni Zdrowia nr 4 i nr 5” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr III Czysta energia RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

ZARZĄDZENIE NR 79/2018
W sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia naborów na wolne stanowiska pracy w Starostwie Powiatowym w Mielcu.

ZARZĄDZENIE NR 80/2018
W sprawie powołania lekarza do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu na terenie Powiatu Mieleckiego

Pliki do pobrania

Ostatnia modyfikacja: 29-03-2019 14:23
Utworzone przez: Zarząd Powiatu Mieleckiego
Opublikowane przez: ALAN ROSENBEIGER

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano