A A A

Tworzenie artykułów i załączników z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych wszystkie strony internetowe tworzone przez Jednostki Publiczne, w tym również strony BIP oraz cała ich zawartość (także załączniki) powinny być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie z wytycznymi WCAG 2.1 na poziomie AA.

Opracowania
Zasady dostępności serwisów internetowych dla osób niepełnosprawnych
25 zaleceń dla redaktorów serwisów internetowych
Audiodeskrypcja - zasady tworzenia
Napisy dla osób niesłyszących i słabosłyszących – zasady tworzenia
Praktyczny poradnik savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych

Dostępne dokumenty - Word
Tworzenie dostępnych dokumentów w programie Word 2016 (ulotka)
Szkolenia wideo dotyczące ułatwień dostępu w Wordzie (polskie napisy)
Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Word
Centrum ułatwień pakietu Office

Dostępne dokumenty - Excel
Tworzenie dostępnych arkuszy kalkulacyjnych w Microsoft Excel 2013 (ulotka)
Szkolenie wideo dotyczące ułatwień dostępu w Excelu (polskie napisy)
Skróty klawiaturowe w programie Excel
Centrum ułatwień pakietu Office

Dostępne dokumenty - PowerPoint
Tworzenie dostępnych cyfrowych dokumentów biurowych Microsoft Powerpoint 2016 (ulotka)
Szkolenie wideo dotyczące ułatwień dostępu w Power Poincie (polskie napisy)
Używanie skrótów klawiaturowych do tworzenia prezentacji programu PowerPoint
Centrum ułatwień pakietu Office

Dostępne dokumenty - PDF
Tworzenie dostępnych cyfrowych dokumentów biurowych Adobe Acrobat Pro 2016 (ulotka)
Tworzenie dostępnych plików PDF i weryfikacja dostępności

Pomocne linki:
Zalecenia WCAG 2.0 - autoryzowane tłumaczenie na język polski
Zalecenia WCAG 2.1 (język angielski)
Fundacja Widzialni
Kuźnia Dostępnych Stron
Spółdzielnia Socjalna Aces Lab
Niepelnosprawni.pl - dostępność stron internetowych
Jasnopis.pl
logios.pl

Ostatnia modyfikacja: 15-03-2021 09:20
Utworzone przez: ALAN ROSENBEIGER
Opublikowane przez: ALAN ROSENBEIGER

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano