A A A

PZD Zamówienia publiczne powyżej 130 000 złotych

Data Opis Termin składania ofert:
01-06-2023 Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie powiatu mieleckiego w 2023 roku
Numer zamówienia: PZD.261.44.2023
16-06-2023 10:00:00 Więcej informacji
01-06-2023 Przebudowa i rozbudowa mostu na rzece Zgórskiej w m. Dąbie w ciągu drogi powiatowej nr 1 181R Radomyśl Wielki – Dąbie – Przeryty Bór w km 3+567 wraz z przebudową i rozbudową drogi powiatowej na dojazdach do mostu
Numer zamówienia: PZD.261.43.2023
16-06-2023 10:00:00 Więcej informacji
23-05-2023 Przebudowy drogi powiatowej Nr 1 121R klasy "L" - lokalnej polegająca na budowie drogi dla pieszych w m. Rożniaty w granicy istniejącego pasa drogowego o długości 0,46 km;
Numer zamówienia: PZD.261.41.2023
Więcej informacji
11-05-2023 Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie powiatu mieleckiego w 2023 roku;
Numer zamówienia: PZD.261.39.2023
Więcej informacji
27-04-2023 Rozbudowa drogi powiatowej – dawnej wojewódzkiej nr 984 od km 37+000,00 do km 37+200,00 w zakresie skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1 152 R Borowa – Wola Mielecka –Przecław w km 37+075.00 w m. Wola Mielecka
Numer zamówienia: PZD.261.36.2023
Więcej informacji
18-04-2023 Koszenie traw w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu mieleckiego w 2023 roku: zad. nr 1, zad. nr 2, zad. nr 3;
Numer zamówienia: PZD.261.34.2023
Więcej informacji
14-04-2023 Remont chodników przy drogach powiatowych na terenie powiatu mieleckiego w 2023 roku;
Numer zamówienia: PZD.261.33.2023
Więcej informacji
28-03-2023 Koszenie traw w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu mieleckiego w 2023 roku: Zadanie nr 1, zadanie nr 2 i zadanie nr 3
Numer zamówienia: PZD.261.29.2023
Więcej informacji
Ostatnia modyfikacja: 27-07-2021 14:53
Utworzone przez: ALAN ROSENBEIGER
Opublikowane przez: ALAN ROSENBEIGER

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano