INT - interpelacja
ZAP - zapytanie
WNI - wniosek
ODP - odpowiedź (numer załącznika)
PIS - pismo
INNE
UZU1
- uzupełnienie
UZU2 - uzupełnienie
UZU3 - uzupełnienie

DATA RADNY OPIS INT ZAP WNI ODP PIS INNE UZU1 UZU2 UZU3
28.11.2018 Maria Należna zw. dof. na ochr. zabytków 1 2 3
28.11.2018 Maria Należna bud. chod. Wadowice Górne 1 2
28.11.2018 Zdzisław Lasota BUS Grzybów-Mielec 1 2 3
4 5 6 7
28.11.2018 Kacper Głaz zezwolenie na skład. odpadów 1 2
20.12.2018 Kacper Głaz I LO remont dziedzińca 1 2
20.12.2018 Maria Należna Remont drogi 1 179R 1 2
20.12.2018 Michał Duszkiewicz Remont wysepki Rzochów 1 2
20.12.2018 Zdzisław Lasota Remont dróg 1 173R i 1 1179R 1 2 3
10.01.2019 Maria Orłowska Modernizacja PZPSW w Mielcu 1 2
23.01.2019 Maria Należna Poradnie neurologiczne i okulist. 1 2
23.01.2019 Krzysztof Olszewski Odśnieżanie chodników 1 2
23.01.2019 Bogdan Peret Przystanek Trzciana 1 2
23.01.2019 Stanisław Kagan Budunek Strażaka - udziały 1 2
22.02.2019 Maria Należna Uszkodzone pobocza. Dąbrowa Tarnowska - Radomyśl Wielki 1
2
26.01.2019 Antoni Skawiński Droga 1156R 1 2
26.01.2019 Antoni Skawiński Przebudowa drogi Ziempniów - Szafranów - Czermin 1 2
26.01.2019 Antoni Skawiński Przebudowa mostu w Brniu Osuchowskim 1 2
26.01.2019 Antoni Skawiński Rondo w Woli Mieleckiej i Rzędzianowicach 1 2 3 4 5
25.02.2019 Krzysztof Olszewski Osuwisko Podole 1 2
25.02.2019 Krzysztof Olszewski Chodniki Kiełków, Podole, Tuszyma 1 2
25.02.2019 Michał Duszkiewicz Skrzyżowanie w Chorzelowie 1 2
25.02.2019 Maria Orłowska Uchwały Rady Powiatu do PRDPP 1 2
25.02.2019 Stanisław Kagan Zmiana przekroju drogi (rondo w Piątkowcu) 1 2 3 4 5
25.02.2019 Antoni Skawiński Utworzenie chirurgii dziecięcej 1 2 3
25.02.2019 Antoni Skawiński Opracowanie harmonogramów inwestycji 1 2
15.03.2019 Bogdan Peret Chodniki Czermin 1 2
15.03.2019 Bogdan Peret Skrzyżowanie z drogą woj 983 - nawierzchnia 1 2
02.04.2019 Krzysztof Olszewski Brak autobusu Tuszuma - Mielec 1 2 3 4 5
02.04.2019 Z. Lasota, M. Należna Renowacja figury - Wadowice Górne 1 2
02.04.2019 Zdzisław Lasota Przejście dla pieszych - Zdziarzec 1 2
05.04.2019 Zbigniew Działowski Remont drogi wojewódzkiej nr 984 Wola Mielecka-Rzędzianowice-Borowa-Górki 1 2
3 4
05.04.2019 Zbigniew Działowski Zaprojektowanie i wybudowanie chodnika wraz z zatoką autobusową w Trześni 1 2
05.04.2019 Zbigniew Działowski Opracowanie dokumentacji na kontynuację modernizacji drogi powiatowej nr 1161R wraz z ciągiem pieszo-rowerowym w Chorzelowie 1 2
29.04.2019 Zbigniew Działowski Funkcjonowanie piekarni w Tuszowie Narodowym 1 2
14.6.2019 Kazimierz Gacek Poprawa bezp. na skrzyżowaniach 1
2 3
12.06.2019 Zdzisław Lasota Dodatkowe oznakowanie przejścia dla pieszych 1 2
14.06.2019 Zbigniew Tymuła Odkomarzanie 1 2
14.06.2019 Zbigniew Tymuła Przebudowa mostu na rzece Breń 1 2
14.06.2019 Boguław Peret Fatalny stan chodnika Borowa Czermin Przecław 1 2
14.06.2019 Marek Paprocki Przystanek na Kilińskiego 1 2 3
27.08.2019 Maria Należna Zwiększenie bezpieczeństwa dla użytkowników dróg na terenie gminy Wadowice Górne  1 2
06.09.2019 Maria Należna Odwodnienie drogi powiatowej 1 2
16.09.2019 Zdzisław Lasota Nawierzchnia asfaltowa Radomyśl Wielki Dulcza Małec 1 2
16.09.2019 Zdzisław Lasota Przejście dla pieszych Bręń Osuchowski Kawęczyn Wadowice Górne 1 2
16.10.2019 Kacper Głaz Budowa drogi wraz z chodnikiem w miejscowości Grochowe II oraz Babicha/ wykonanie odcinka chodnika w Tuszoswie Narodowym 1
16.10.2019 Krzysztof Olszewski ws. braku komunikacji autobusowej z miejscowości Przecław do Dębicy przez Podole  1
15.10.2019 Zdzisław Lasota wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku od nowego mostu na potoku Jamina w Dulczy Wielkiej do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1174R 1
01.10.2019 Antoni Skawiński, Bogusław Peret zaplanowanie zwiększonej kwoty na remonty chodników na terenie wszystkich gmin powiatu w budżecie na rok 2020 1
16.10.2019 Maria Należna przeprowadzenie remontu i odnowy budynku bedącego własnością Powiatu Mieleckiego położonego w Radomyślu Wielkim 1
16.10.2019 Krzysztof Olszewski przegląd rowów melioracyjnych przy drogach powiatowych w gminie Przecław / uwzględnienie w projekcie budżetu na rok 2020 środków na budowę chodników przy drogach powiatowych w gminie Przecław / podjęcie działań w sprawie osuwiska w Podolu  1
Ostatnia modyfikacja: 03-12-2018
Utworzone przez: ALAN ROSENBEIGER
Opublikowane przez: ALAN ROSENBEIGER

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano